ใครได้ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของ OTW

ในแง่การเงิน ไม่มีใครเลยที่ได้ผลประโยชน์ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) คือองค์กรไม่แสวงผลกำไร ดังนั้นรายได้ทั้งหมดที่องค์กรได้จะถูกเก็บเข้ากองทุนขององค์กรเพื่อสนับสนุนงานต่างๆภายในองค์กร ในปัจจุบัน OTW ไม่มีลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนและดำเนินการโดยอาสาสมัครเท่านั้น นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นทางการของเราคือนโยบายที่ได้รับการแนะนำจากสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไร

Comments are closed.