ใครคือผู้ตัดสินใจว่า OTW จะใช้เงินกับอะไรบ้าง

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการตัดสินใจเหล่านี้ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธกิจสำหรับผู้ได้รับความไว้วางใจ เหรัญญิกของคณะกรรมการคือผู้รับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณต่างๆของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยต้องผ่านการลงมติร่วมกันจากคณะกรรมการในการรับรองงบนั้น ๆ เท่านั้นเช่นเดียวกับรายจ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากงบที่วางแผนไว้ แต่สำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ คณะกรรมการจะแบ่งความรับผิดชอบไปยังกรรมการย่อยส่วนอื่น ๆ เพื่อประเมินว่าสินค้าและบริการใดเป็นสิ่งจำเป็น

Comments are closed.