มีมาตรการใดบ้างที่คอยปกป้องการลงทุนของสมาชิก

OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่กำหนดความรับผิดชอบตามภาระผูกพันในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นจากสาธารณชน OTW จะถูกเพ่งเล็งจากทั้งสมาชิกและแฟน ๆ นอกองค์กร รวมไปถึงสรรพากรและรัฐเดลาแวร์ รัฐที่เราจดทะเบียนอยู่

มีการเพิ่มตำแหน่งรักษาความปลอดภัยอีกในองคืกร การใช้เงินทุนของ OTW ในทางมิชอบมีความผิดเทียบเท่าการฉ้อโกงและอาจถูกดำเนินคดีได้ การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดการยับยั้งปัญหาที่มีประสิทธิผล การกระจายเงินทุนของ OTW จะเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในส่วนของการกำกับดูแลและการอนุมัติค่าใช้จ่าย และข้อมูลทางการเงินของ OTW จะถูกตรวจสอบโดยบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระจากภายนอกทุกปีงบประมาณ สุดท้ายนี้ OTW ยังต้องกรอกแบบฟอร์มหมายเลข 990 กับกรมสรรพากรทุกปีเพื่อรายงานกิจกรรมทางการเงินขององค์กร

ทุกคนสามารถชมรายงานการสอบบัญชีและฟอร์ม หมายเลข 990 ประจำปีได้ทางเว็บไซต์ OTW เพจเอกสารรัฐบาลและรายงานต่างๆ เช่นเดียวกับ เพจคณะกรรมการฝ่ายการเงิน

Comments are closed.