گستره ی ویکیپدیای فنلور شامل چه چیزهایی است؟

گستره ی فنلور شامل فندوم ها و آثار هوادارانه ی دگرگون شونده از هر نوعی می شود. ما به دنبال آن هستیم که از مشارکت هایی از حوزه ی متنوعی از هواداران در حالی که آنها تجاربشان را درباره ی تاریخچه ی جوامع هوادارانه ی شان به اشتراک می گذارند، میزبانی کنیم.

Comments are closed.