کمیته ها چگونه انتخاب می شوند؟

هیئت مدیره تعیین می کند که کمیته ها باید چگونه سازماندهی شوند؛ سپس برای این کمیته ها رؤسایی را منصوب کرده و اعضای کمیته ها را که توسط روسای آنها انتخاب شده اند تایید می کند. اعضای اولیه کمیته ها از کسانی انتخاب شدند که به اولین اعلامیه ی عمومی داوطلبی “آمادگی برای خدمت” پاسخ داده بودند.

Comments are closed.