چه کسی پشت OTW است؟

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) سازمانیست که توسط هواداران و برای هواداران ایجاد شده است. این سازمان توسط یک هیئت مدیره اداره می شود. برای اطلاعات بیشتر درباره ی ما را ببینید.

Comments are closed.