چه کسی هیئت مدیره را انتخاب می کند؟

هیئت مدیره ی سال 2007-2008 انتخاب شده بود تا OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را برپا کرده و اداره کند. تمامی هیئت مدیره های بعدی توسط اعضای OTW انتخاب می شوند. این وظیفه ی هیئت مدیره است تا کمیته ها را سازماندهی کند، تصمیمات نهایی را بگیرد، سوابق مالی را نگه دارد، انطباق را رعایت کند و غیره…

از اعضای هیئت مدیره خواسته می شود تا در دوره های سه ساله خدمت کنند. یک سوم هیئت مدیره هر سال انتخاب می شود. هیئت مدیره از بین اعضایی انتخاب می شود که جایگاه خوبی دارند و حداقل یک دوره در یک کمیته خدمت کرده اند. هر عضو OTW دارای یک رای در انتخابات است، صرفه نظر از اینکه چقدر مشارکت می کنند. اگر شما به اینکه برای هیئت مدیره کاندیدا شوید علاقه‌مندید لطفا با کارمندان انتخابات تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر درباره ی روند انتخابات ما به وبسایت انتخابات OTW سری بزنید.

Comments are closed.