چه کسی تصمیم می گیرد که OTW پول را برای چه چیزی خرج کند؟

هیئت مدیره به عنوان بخشی از تعهد وفاداری اش در نهایت مسئول این تصمیمات است. به طور خاص، خزانه دار هیئت مدیره مسئول ایجاد و پیاده سازی بودجه ی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) است، ولی هیئت مدیره باید برای تایید بودجه و همچنین هرگونه هزینه های غیرمترقبه رای دهند. برای معاملات کوچکتر، هیئت مدیره مسئولیت را به کمیته های OTW واگذار می کند تا تصمیم بگیرند چه کالاها و خدماتی ممکن است لازم باشند.

Comments are closed.