چه کسی این وبسایت را ترجمه کرده است؟

مترجمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در دو طبقه کار می کنند: کارمندان ترجمه و تیم های زبانی. کارمندان تکالیف ترجمه را هماهنگ می کنند و با سایر کمیته ها در ارتباط هستند. تیم های زبانی اندازه های مختلفی دارند (با حداقل یک مترجم و یک خواننده ویراستار) و از داوطلبانی تشکیل شده اند که یا زبان مادریشان است یا در زبان دیگری به غیر از انگلیسی روان صحبت می کنند.

به غیر از این وبسایت، مترجمان کمک می کنند که پروژه های دیگر OTW مانند Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) برای مخاطبین بین المللی در دسترس باشند.

Comments are closed.