چه کسی از تشکیل OTW سود می برد؟

از نقطه نظر مالی، هیچ کس؛ OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان بدون سود است، بنابراین تمام سودی که سازمان دریافت می کند در جیبهای سازمان می رود تا از کاری که سازمان انجام می دهد حمایت کند. در حال حاضر OTW هیچ کارمند حقوق بگیری ندارد و توسط داوطلبان اداره می شود. سیاست تضاد منافع رسمی ما همانی است که توسط IRS ایالات متحده برای سازمان های بدون سود پیشنهاد شده است.

Comments are closed.