چه کسانی همکاران حقوقی OTW هستند؟

کمیته ی حقوقی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) با بنیاد مرز الکترونیک و پروژه ی استفاده ی عادلانه ی استنفورد مشورت می کند.

Comments are closed.