چه کسانی از AO3 منفعت می برند؟ آیا اعضا باید پول بپردازند؟

هیچ کس حتی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) به عنوان یک سازمان از طریق Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) یا محتوایش منفعت مالی نمی برد. در حقیقت برعکس این اتفاق رخ می دهد، به این معنی که OTW پول می پردازد تا بتواند از AO3 میزبانی کند. هیچ تبلیغاتی نمایش داده نمی شود. به جای آن، ما رویدادهای جمع آوری کمک های مالی عمومی را برگزار می کنیم تا از اعضایمان درخواست کمک برای پشتیبانی کنیم. هیچ اعطای کمک مالی ای برای استفاده از AO3 و ابزارهایش نیاز نیست.

Comments are closed.