چرا OTW ایجاد شد؟

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) ایجاد شد تا برای رسیدن به آینده ای که در آن تمامی آثار هوادارانه به صورت قانونی و دگرگون شونده شناخته شده و به صورت فعالیت خلاقانه ی قانونی پذیرفته شوند، تلاش کند.

ماموریت ما اینست که در حفاظت و دفاع از کارمان در مقابل سواستفاده و چالش های قانونی فعال و خلاق باشیم؛ و اقتصاد هوادارانه مان، ارزشهایمان و مسیر زندگیمان را با حفاظت و پرورش هواداران همکارمان، آثارمان، نظرات، تاریخچه و هویتمان حفظ کنیم. و در عین حال، وسیعترین دسترسی ممکن را به فعالیت های هوادارانه به تمامی هواداران ارائه کنیم.

Comments are closed.