چرا بعضی از محتوا فقط در زبان انگلیسی در دسترس است و نه در زبانی که من انتخاب کرده ام؟

این سایت در حال ترجمه توسط داوطلبان در زمان آزاد آنهاست. ما تصمیم گرفته ایم که اطلاعات اصلی را به محض آماده شدن در زبان مربوطه شما منتشر کنیم هرچند که ترجمه کل سایت هنوز کامل نشده است. ما در حال کار کردن بر روی این هستیم که بالاخره تمامی محتوا را برای شما در دسترس قرار دهیم ولی لطفا درک کنید که این کار زمان می برد.

Comments are closed.