چرا برای دادن حق رای در انتخابات OTW به حق عضویت نیاز دارید؟

مانند بسیاری از سازمان های بدون سود، OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) از حق عضویت به عنوان یک مقرره ی سرراست و آسان جهت بررسی استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که هر عضو یک فرد یکتاست. در غیر این صورت یک فرد می تواند چندین اکانت عضویت ایجاد کند تا چندین حق رای در انتخابات ما داشته باشد.

این مبالغ همچنین برای کمک به پشتیبانی OTW صرف می شوند—برای پرداخت هزینه های عملیاتی سازمان و همچنین تمامی پروژه های ما برای این که لازم نباشد که از تبلیغات استفاده کنیم یا از کاربران هزینه ها را دریافت کنیم. ما قصد داریم تا حداقل اهدای کمک مالی مان را پایین نگه داریم تا اطمینان حاصل کنیم که این مساله یک سد برای ورود افرادی که به سازمان اهمیت می دهند نباشد؛ ولی ما امیدواریم که اغلب اعضا اگر توانایی اش را دارند بیشتر اهدا کنند!

Comments are closed.