چرا این اصطلاح انتخاب شد؟

اصطلاح دگرگون شونده خصوصا به این خاطر انتخاب شد تا در نام سازمان بدون سود یکی از دفاعهای حقوقی کلیدی برای تمامی انواع آثار هوادارانه (شامل داستانهایی درباره ی افراد واقعی) را برجسته کند؛ به این معنی که این آثار نسبت به محتوای منابع اصلی دگرگون شده اند.

یک استفاده ی دگرگون شونده، با استفاده از کلمات دیوان عالی ایالات متحده، آنست که “چیزی جدید با هدف یا شخصیتی دیگر اضافه کند، [منبع را] با بیان، معنی یا پیامی جدید تغییر دهد.” یک داستان از دیدگاه ولدمورت دگرگون شونده است، و همچنین است داستانی در مورد یک ستاره ی پاپ که چیزی را درباره ی نگرشهای کنونی به افراد مشهور یا تمایلات جنسی مصور می کند.

دیوان همچنین دعوی های “حق تبلیغ” را در مقابل آثار خلاقانه با استفاده از آزمون استفاده ی دگرگون شونده از قانون کپی رایت آنالیز کرده است. بنابراین این موضوع بر یکی از مهمترین معضلات قانونی که داستانهایی درباره ی افراد واقعی با آنها روبرو هستند اعمال می شود. زیرا که یکی از اهداف اولیه ما اینست که از حق وجود آثار هوادارانه دفاع کنیم، بنابراین داشتن یک دفاع کلیدی در نام ما برای سازمان اهمیت دارد.

Comments are closed.