پروژه ی Open Doors (درهای باز) چیست؟

پروژه ی Open Doors (درهای باز) سازمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) وقف حفظ کردن آثار هوادارانه برای آینده شده است. هدف ما به طور خاص اینست که پروژه های هوادارانه ای که در غیر این صورت به دلیل نبود وقت، علاقه یا منابع از طرف نگهدارنده ی کنونی از دست می روند را حفظ کنیم.

لطفا برای اطلاعات بیشتر، از جمله سوالات متداول درهای باز، وبسایت درهای باز را ببینید.

Comments are closed.