هدف Transformative Works and Cultures (آثار و فرهنگ های دگرگون شونده) چیست؟

Transformative Works and Cultures – TWC (آثار و فرهنگ های دگرگون شونده) برای ارائه ی فضایی برای آنالیز آکادمیک آثار فردی دگرگون شونده و فرهنگ گسترده تر فندومی که به آن تعلق دارند ایجاد شده است؛ برای کمک کردن به نشان دادن ارزش های اجتماعی، آموزشی و زیبایی شناختی فندوم و آثار هوادارانه.

TWC به هوادارانی که علاقه مندند تا به صورت تئورتیکال و آکادمیک در فندوم مشغول باشند کمک می کند تا تحقیقشان را گسترده تر به اشتراک بگذارند، رابطه ی بین هواداران و دانشگاه ها را بهبود می بخشد و همچنین یک زمینه ی تئورتیکال برای ماموریت OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) که توضیح و حفظ فندوم و آثار هوادارانه است فراهم می کند. این مقاله همچنین مضمون آثار مشخصی را توضیح می دهد تا کمک کند تا جایگاه آثار هوادارانه به عنوان هنر خلاقانه که حق آنهاست تثبیت شود.

Comments are closed.