من چگونه می توانم عضو TWC شوم؟ آیا من می توانم همکاری و کمک کنم حتی اگر عضو آکادمیک نباشم؟

دستورالعمل های دقیق ارسال آنلاین در وبسایت Transformative Works and Cultures – TWC (آثار و فرهنگ های دگرگون شونده) در دسترس هستند.

ما از ارسالیه های همه استقبال می کنیم به شرط آنکه مشارکت آنها با تمرکز و گستره ی TWC مطابقت داشته باشد.

Comments are closed.