من يك خالق حرفه اي هستم. آيا OTW دارد تلاش مي كند كه حق كپي رايت مرا نابود كند؟

نه اصلا. OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) با حق آثار فرعی دارندگان حق کپی رایت مخالفت نمی کند. این به این معنی است که آنها دهندگان مجوز به فیلم های اقتباس شده از آثارشان برای بازار انبوه هستند؛ به عنوان مثال یک نویسنده باید اجازه دهد تا هر فرد (حتی فرزند خود نویسنده) دنباله های تجاری از داستان او منتشر کند. رئیس هیئت موسس OTW نائومی نوویک، که خودش نیز یک رمان نویس حرفه ای است، آثاری دارد که تحت قانون کپی رایت هستند و از این لحاظ شرایط و جایگاه هر دو دیدگاه را درک می کند.

Comments are closed.