من می خواهم صفحه ای را در فنلور تغییر دهم ولی نمیدانم چگونه. کمکم کنید!

ما همیشه مشتاق این هستیم که از ورود ویراستاران جدید به فنلور استقبال کنیم و منابع زیادی داریم تا برای شروع به شما کمک کنیم. با راهنمایی های ما برای مرور فنلور و راهنمای پایه ی ویراستاری شروع کنید و بعد مطمئن شوید که صفحات راهنمای دقیقتر ما را مرور کنید. شما همچنین می توانید خودتان را با سیاست های محتوای ما آشنا کنید.

زمانی که شروع به ویراستاری کردید، برگه ی تقلب ویراستاری فنلور یک منبع با ارزش است – درست مثل این لیست از تمپلیت ها که در سراسر ویکیپدیا غالبا استفاده می شود. اگر شما به کمک بیشتری نیاز داشتید، همواره می توانید با ادمین های سایت فنلور برای کمک درباره ی ویراستاری تماس بگیرید. همواره از صفحات کوتاه و یا مقدماتی استقبال می شود!

Comments are closed.