جایگاه OTW در مورد سرقت ادبی در مقابل فن فیکشن چیست؟

فرقی اساسی بین سرقت ادبی (استفاده ی تصدیق نشده از کلمات دیگران، با ادعای آنکه این کلمات از آن فرد نویسنده اند)، فن فیکشن (استفاده ی تصدیق شده و یا پرواضح از المان های یک داستان برای سراییدن داستانی جدید با استفاده از کلمات نویسنده ی فن فیکشن) و نقل قول کردن (استفاده ی تصدیق شده و یا پرواضح از گزیده ای از اثر فردی دیگر) وجود دارد.

منظور ما از “پرواضح” اینست که حتی اگر یک نویسنده ی هوادار بر روی داستانش یادداشت سلب مسئولیت قرار ندهد، خوانندگان می دانند که نویسنده واندر وومن (Wonder Woman) و یا ولدمورت (Voldemort) و یا اصطلاح “از فوورس استفاده کن، لوک.” (“Use the Force, Luke.”) را خلق نکرده است.

سرقت ادبی فریب آمیز است و از اینکه خالق اصلی اثر برای اثر ابتکاری اش اعتبار کسب کند جلوگیری می کند. فن فیکشن و نقل قول کردن استفاده های عادلانه ی مهمی هستند که خالق اصلی و اثرش را تصدیق می کنند. OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) از سرقت ادبی پشتیبانی نمی کند ولی ما حتما از فن فیکشن و نقل قول حمایت می کنیم.

Comments are closed.