بیشتر اطلاعات بر روی وبسایت های شما به زبان انگلیسی است. آیا من هنوز می توانم با وجود اینکه انگلیسی زبان اول من نیست داوطلب شوم؟

کاملا! ما از داوطلبان از سراسر جهان و از هرگونه پیش زمینه ای خیلی خیلی استقبال می کنیم. به عنوان یک سازمان که به صورت یک اجتماع بین المللی عمل می کند، ما اعضا و کاربرانی داریم که زبان اولشان انگلیسی نیست و برخی از کمیته ها و پروژه های ما از حضور داوطلبانی که پیش زمینه ای در بیش از یک زبان دارند منفعت می برند. زبان انگلیسی زبان بین المللی سازمان به صورت یک کل واحد است بنابراین شما باید بتوانید با زبان انگلیسی کار کنید (اما لزومی به اینکه عالی باشد وجود ندارد!). اگر شما نگرانی های خاصی درباره ی درخواست دادن برای یک نقش آزاد دارید به کمیته ای داوطلبین و استخدام اطلاع دهید و آنها شما را در تماس با رئیس کمیته قرار می دهند.

Comments are closed.