برنامه های شما برای یک پرونده ی آزمایشی چیست؟

ما هیچ برنامه ای برای یک پرونده ی آزمایشی نداریم. ما بر روی ایجاد روابط با گروه های وکالت مدافعی قانونی مانند بنیاد مزر الکترونیک و توسعه دادن منابع حقوقیمان متمرکز هستیم.

یکی از کمک کننده ترین و هیجان انگیزترین پیشرفت ها در زمینه ی کپی رایت، ایجاد “روش های بهینه” بوده است؛ اصول و روندهایی که تعیین می کنند از دیدگاه یک جامعه از کاربران خلاق چه چیزی به معنی استفاده ی عادلانه است. روش های بهینه می توانند به صورت موفقیت آمیز از حقوق استفاده ی عادلانه دفاع کنند، حتی بدون دعوی قضایی—بیانیه ی روش های بهینه در استفاده ی عادلانه را ببینید. این جایگاه ماست، به صورت حداقل، که آثار هوادارانه ی غیرتجاری و دگرگون شونده استفاده ی عادلانه هستند و OTW از این جایگاه دفاع خواهد کرد؛ همانگونه که فیلمسازان مستند از روش های بهینه ی خودشان استفاده می کنند تا بدون دعوی قضایی فیلم بسازند و کسب و کار انجام دهند.

Comments are closed.