اگر من به افتخار کسی کمک مالی اهدا کنم، آیا آنها اطلاعیه ای دریافت خواهند کرد؟

نه. ارائه کردن آدرس ایمیل برای بخش “In Honor of” (به افتخار) فرم اهدای کمک مالی اختیاری است و هیچ گونه اطلاعیه ای ایجاد نخواهد کرد، هرچند آنها ایمیل های عمومی ای که به تمامی اهداکنندگان ارسال می شود را دریافت خواهند کرد.

Comments are closed.