اگر فن فیکشن قانونی است، آیا این به معنی آن نیست که انتشارات یا استودیو ها می توانند آثار فرعی را بدون تصدیق کردن و دادن غرامت به خالقان اصلی تولید کنند؟

نه. سود اهمیت دارد و درجه ی کیفی دگرگون شوندگی نیز همینطور: نقل داستان ها دور آتش اردوگاه، به اشتراک گذاشتن مجانی فن فیکشن های بدون سود، خلاصه کردن موضوع اصلی در یک کامنت برای یک کتاب یا ایجاد یک فیلم مستند درباره ی هواداران با یک پروژه ی تجاری بزرگ فرعی مانند ایجاد یک مینی سریال مهم تلویزیونی از یک رمان تفاوت دارد.

Comments are closed.