اهدای کمک مالی من صرف چه چیزی می شود؟ OTW چگونه پولهایش را خرج می کند؟

اهدای کمک مالی شما از عملیات های OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و پروژه هایش حمایت می کند. ما یک سازمان تماما داوطلب هستیم، بنابراین بخش عمده ی هزینه های ما صرف نگهداری از پروژه هایمان می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های اخیر و بودجه ی احتمالی ما به موارد زیر سری بزنید:

اگر سوالات بیشتری دارید لطفا با تیم توسعه و عضویت تماس بگیرید.

Comments are closed.