استفاده ی عادلانه دقیقا چیست؟

استفاده ی عادلانه حق استفاده از بعضی محتوای کپی رایت شده است بدون اینکه اجازه ای گرفته شود و یا هزینه ای پرداخت شود. این یک محدودیت پایه بر روی قانون کپی رایت است که از آزادی بیان محافظت می کند. “استفاده ی عادلانه” یک اصطلاح آمریکایی است، هرچند که تمامی قوانین کپی رایت محدودیت هایی دارند که جلوی اینکه کپی رایت به سانسوری خصوصی تبدیل شود را می گیرند.

استفاده ی عادلانه از استفاده هایی طرفداری می کند که (1) غیرتجاری اند و برای سود و منفعت به فروش نمی رسند؛ (2) دگرگون شونده اند و معنی و پیام هایی جدید را به اثر اصلی اضافه می کنند؛ (3) محدود اند و تمامی اثر اصلی را کپی نمی کنند؛ و (4) جایگزینی برای اثر اصلی نیستند. هیچ یک از فاکتورهای بالا لزوما برای استفاده ی عادلانه ضروری نیستند اما همگی آنها کمک می کنند و ما باور داریم آثار هوادارانه ای مانند آنهایی که در Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) وجود دارند به آسانی واجد شرایط استفاده ی عادلانه بر اساس تمامی فاکتورهای بالا می شوند.

Comments are closed.