آیا OTW میخواهد تمامی آرشیوهای دیگر را جایگزین کند؟

نه. در حقیقت ما امیدواریم که هواداران دیگر از نرم افزار آرشیو ما، که یک نرم افزار متن باز و مجانی برای استفاده و تغییر خواهد بود، استفاده کنند تا آرشیوهای خودشان را بسازند.

در Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) ما امیدواریم تا آرشیوی متشکل از چندین فندوم را با ویژگی های عالی و سیاستهای دوستدار هواداران ایجاد کنیم که در عین حال قابل تنظیم و مقیاس باشد و برای مدت زمانی بسیار طولانی دوام داشته باشد. ما دوست داریم که کتابخانه ی سپرده ی فندوم باشیم، جایی که مردم می توانند نسخه های پشتیبانی از آثار و پروژه هایی که دارند ایجاد کرده و لینک های باثباتی داشته باشند و نه فقط جایگاهی که همه آثارشان را در آن پست می کنند. این موضوع بحث یا این و یا آن ویژگی نیست بلکه بحث همه ی ویژگی ها و حتی بیشتر است!

Comments are closed.