آیا می توانم اهدای کمک مالی ام را به پروژه یا هزینه ای خاص در OTW اختصاص دهم؟

در حال حاضر هیچ راهی برای اختصاص دادن اهدای کمک مالی به یک پروژه یا هزینه ی واحد در OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) وجود ندارد. چندین هزینه وجود دارند که مختص پروژه ای نیستند و به سازمان به صورت یک کل واحد مرتبط می شوند؛ به عنوان مثال: نرم افزاری که داوطلبان ما برای میزبانی جلسات و برنامه ریزی از آن استفاده می کنند، سروری که برای مستندسازی داخل سازمانی ما و محتوای Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) استفاده می شود و دیواره آتشی که از فنلور، AO3 و ذخیره ی داخلی ما محافظت می کند. کمک های مالی صرف نگهداری از تمامی اینها و پروژه های دیگر OTW می شوند.

Comments are closed.