آیا من می توانم به OTW کمک مالی اهدا کنم؟ آیا اگر خارج از ایالات متحده زندگی کنم می توانم کمک مالی اهدا کنم؟

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) قادر است که کمک های مالی را از سراسر جهان به صورت کمک های مالی آنلاین یا به صورت چک از طریق پست به صندوق پستی ما بپذیرد. برای جزئیات OTW را حمایت کنید را ببینید.

پردازنده ی مالی ما شماره های کارت ها یا حساب های بانکی را به OTW نشان نخواهد داد. چک های شخصی که توسط پست دریافت می شوند لزوما اطلاعات حساب بانکی بر رویشان نخواهند داشت ولی اگر هم داشته باشند، این اطلاعات حفظ نخواهد شد.

Comments are closed.