آیا من برای داوطلب شدن پولی دریافت خواهم کرد؟

نه، هیچ کس در سازمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) برای کارش مزد مالی دریافت نمی کند.