آیا من باید در مکانی خاص برای داوطلب شدن حضور داشته باشم؟

تمامی داوطلبان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) به صورت آنلاین کار می کنند، بنابراین شما نیاز به حضور در هیچ مکان بخصوصی را ندارید. تا زمانی که شما به اینترنت دسترسی داشته باشید شما در مکان درست قرار دارید (و شما می توانید با افرادی از سراسر جهان کار کنید).