آیا عضویت من در OTW با اکانتم در AO3 مرتبط خواهد شد؟

نه، عضویت در OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و حسابهای کاربری Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) از هیچ طریقی به هم مرتبط نیستند. سازمان OTW از این حق که هواداران هویت غیرهوادارانه شان را از هویت هوادارانه شان جدا نگه دارند به شدت حمایت می کند. ما هیچ وقت این دو را به هم مرتبط نخواهیم کرد و پایگاه های داده ای که حاوی اطلاعات عضویت و اطلاعات حساب های کاربری AO3 هستند کاملا مجزا اند. ذخیره و استفاده ی ما از اطلاعات شما توسط سیاست حفاظت از حریم شخصی ما کنترل می شود.

Comments are closed.