آیا با عضویت دعوتنامه به AO3 دریافت خواهم کرد؟

نه. عضویت در OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و حسابهای کاربری Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) از هیچ طریقی به هم مرتبط نیستند. برای دریافت حساب کاربری در AO3 لطفا به صف دعوتنامه ها بپیوندید. اهدای کمکهای مالی به OTW به ما کمک می کنند تا AO3 را اداره کنیم، به همین دلیل ما از حمایت شما استقبال می کنیم، ولی ما متعهدیم که AO3 را به صورت یک سرویس رایگان برای همه در اختیار بگذاریم. هیچ ارتباطی بین اهدای کمکهای مالی توسط افراد و اکانتهای AO3 وجود ندارد.

اگر سوالی در مورد دعوتنامه های AO3 دارید لطفا با پشتیبانی AO3 تماس بگیرید.

Comments are closed.