Што е целта на Transformative Works and Cultures (Трансформативни дела и култури)?

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) има за цел да обезбеди простор за академска анализа на индивидуални трансформативни дела и пошироката култура на фандомите од која потекнуваат, со што помагаат да се покаже општествената, едукативната и естетската вредност на фандомите и фановските дела.

TWC им помага на фановите кои се интересираат за учествување во фандомите на потеоретски и поакадемски начин да го споделат своето проучување пошироко, подобрувајќи ја комуникацијата меѓу фановите и академичарите, а истовремено давајќи ја теоретската позадина на мисијата на OTW (Организација за трансформативни дела) на објаснување и зачувување на фандомите и трансформативните дела. Списанието исто така го објаснува контесктот на одредени дела за да помогне при поставувањето на фан-делата како посебна креативна уметност.

Comments are closed.