Какви типови на трудови објавува TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) website објавува рецензирани академски статии за трансформација, широко опишано, за фанскиот ангажман со разни типови на текстови и фан-заедниците; мета-статии и лични есеи резенцирани од уредникот; осврти на книги и интервјуа.

Comments are closed.