Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να προστατέψουν τις επενδύσεις των μελών;

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που υπόκειται σε νόμους και κανονισμούς που υπαγορεύουν το καθήκον εμπιστοσύνης του οργανισμού να δραστηριοποιείται με τρόπο που ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη του κοινού. Το OTW θα ελέγχεται διεξοδικά όχι μόνο από τα μέλη του και τους θαυμαστές εκτός του οργανισμού, αλλά και από την Εφορία και την Πολιτεία του Delaware, την πολιτεία σύστασής μας.

Υπάρχουν και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Η κατάχρηση των κεφαλαίων του OTW συνιστά απάτη και μπορεί να διωχθεί ποινικά. Αυτό λειτουργεί ως σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας. Η διανομή των κεφαλαίων του OTW θα ακολουθεί τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές σχετικά με την εποπτεία και την εξουσιοδότηση των εξόδων. Τα οικονομικά του OTW ελέγχονται και από μια ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών κάθε οικονομικό έτος.Τέλος, το OTW υποχρεούται να υποβάλλει τη Φόρμα 990 (Επιστροφή της Απαλλαγής από τον Φόρο Εισοδήματος του Οργανισμού) κάθε χρόνο στην Εφορία, ως αναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και η Φόρμα 990 διατίθενται δημόσια στη σελίδα Αναφορές & Έγγραφα διακυβέρνησης του ιστότοπου OTW, καθώς και στη Σελίδα της επιτροπής Οικονομικών .

Comments are closed.