Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να προστατέψουν τις επενδύσεις των μελών;

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που υπόκειται σε νόμους και κανονισμούς που υπαγορεύουν το καθήκον εμπιστοσύνης του οργανισμού να δραστηριοποιείται με τρόπο που ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη του κοινού. Το OTW θα ελέγχεται διεξοδικά όχι μόνο από τα μέλη του και τους θαυμαστές εκτός του οργανισμού, αλλά και από την Εφορία και την Πολιτεία του Delaware, την πολιτεία σύστασής μας.

Υπάρχουν και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Η κατάχρηση των κεφαλαίων του OTW συνιστά απάτη και μπορεί να διωχθεί ποινικά. Αυτό λειτουργεί ως σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας. Η διανομή των κεφαλαίων του OTW θα ακολουθεί τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές σχετικά με την εποπτεία και την εξουσιοδότηση των εξόδων. Τέλος, το OTW υποχρεούται να υποβάλλει τη Φόρμα 990 (Επιστροφή της Απαλλαγής από τον Φόρο Εισοδήματος του Οργανισμού) κάθε χρόνο στην Εφορία, ως αναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Το OTW συντάσσει ετήσιες αναφορές, οι οποίες περιλαμβάνουν μια περίληψη των δραστηριοτήτων του OTW κατά την προηγούμενη χρονιά, όπως και τη δημοσιονομική του κατάσταση. Οι αναφορές γίνονται διαθέσιμες κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του OTW. Η Φόρμα 990 είναι δημόσιο έγγραφο, παρόλα αυτά δεν είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του OTW, καθώς περιέχει προσωπικά στοιχεία ατόμων τα οποία δεν πρέπει να διατίθενται μέσω Διαδικτύου. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να αποκτήσει ένα έντυπο αντίγραφο της ετήσιας αναφοράς και της Φόρμας 990, έναντι του κόστους της αντιγραφής και των ταχυδρομικών τελών, επικοινωνώντας με τον Ταμία του OTW. Σας παρακαλούμε να γράψετε “Annual Report/990” (Ετήσια Αναφορά/Φόρμα 990) στη γραμμή του θέματος και να παρέχετε μια ταχυδρομική διεύθυνση.