Ποιος επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του έτους 2007-2008 συστήθηκε για να ξεκινήσει η λειτουργία του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Όλα τα επόμενα Συμβούλια ψηφίζονται από τα μέλη του OTW. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να οργανώνει τις επιτροπές, να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις, να διατηρεί οικονομικά αρχεία, να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και ούτω καθεξής.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να εκπληρώσουν θητεία τριών ετών. Το ένα τρίτο του Συμβουλίου εκλέγεται κάθε χρόνο. Στο Συμβούλιο εκλέγονται μέλη ευυπόληπτα τα οποία έχουν εκπληρώσει τουλάχιστον μία θητεία σε κάποια από τις επιτροπές. Κάθε μέλος του OTW δικαιούται μιας ψήφου στις εκλογές, ασχέτως της συνεισφοράς του. Εάν θέλετε να είστε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό της Επιτροπής Εκλογών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Εκλογών του OTW.

Comments are closed.