Ποιος είναι ο σκοπός του Transformative Works and Cultures (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες);

Το Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες) σκοπό έχει να παρέχει έναν χώρο για ακαδημαϊκή ανάλυση μεμονωμένων μετασχηματιστικών έργων και της ευρύτερης κουλτούρας του fandom από το οποίο προέρχονται, παρουσιάζοντας έτσι την κοινωνική, εκπαιδευτική και αισθητική αξία του fandom και των έργων θαυμαστών.

Το TWC βοηθά τους θαυμαστές που τυχόν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το fandom από μια πιο θεωρητική και ακαδημαϊκή σκοπιά, να μοιραστούν ευρύτερα τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ θαυμαστών και πανεπιστημιακής κοινότητας και παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την επιδίωξη του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) να εξηγήσει και να διατηρήσει το fandom και τα μετασχηματιστικά έργα θαυμαστών. Το περιοδικό εξηγεί επίσης το περιεχόμενο συγκεκριμένων έργων, με σκοπό να εδραιωθούν τα έργα θαυμαστών αυτά καθαυτά ως δημιουργική τέχνη.

Comments are closed.