Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους ρόλους των “εθελοντών” και του “προσωπικού”;

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι εξ ολοκλήρου εθελοντικός οργανισμός, οπότε όλα τα μέλη υπηρετούν εθελοντικά. Ταυτοχρόνως, οι ρόλοι μας έχουν διαφορετικά επίπεδα ευθύνης και δέσμευσης, τα οποία τα διαφοροποιούμε με τους όρους εθελοντής και προσωπικό.

Γενικά, οι εθελοντές υπηρετούν ως μέλη ομάδας ή ομάδας εργασίας (πχ οργάνωση ετικετών, προγραμματισμός, μετάφραση) με συγκεκριμένους στόχους προς ολοκλήρωση. Οι εθελοντές συνήθως δεν χρειάζεται να παρευρίσκονται σε συναντήσεις· όμως αυτοί που είναι μέλη ομάδων εργασίας ίσως αναμένεται να παρευρίσκονται. Οι εθελοντές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές τους, εκτός αν επίσης υπηρετούν και ως προσωπικό.

Το προσωπικό υπηρετεί σε μια από τις επιτροπές του OTW, και αναμένεται η συμμετοχή τους στη δουλειά και τα προγράμματα των επιτροπών. Ο χρόνος που χρειάζεται από το προσωπικό είναι συνήθως υψηλότερος από αυτόν για τους εθελοντές. Επίσης, μετά από εννιά μήνες υπηρεσίας ως προσωπικό, το άτομο έχει δικαίωμα να γίνει υποψήφιο για μια θέση στο Διευθυντικό Συμβούλιο.