Fanlore

Để bảo tồn lịch sử của các tác phẩm được chuyển hóa và những fandom dẫn đến những tác phẩm này, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) dựng lên một wiki về fandom, Fanlore. Phiên bản beta của Fanlore được khai trương vào tháng 9 năm 2008, và wiki kết thúc giai đoạn beta vào tháng 12 năm 2010.

Fanlore là một kho tàng lịch sử của fandom vì lợi ích của fan, để giúp fan ghi lại những hiểu biết và trải nghiệm của họ trong fandom. Fanlore cung cấp bối cảnh lịch sử, mà fan có thể điều khiển cách họ được miêu tả, cho những phương tiện truyền thông bên ngoài fandom, những nhà nghiên cứu, và những người mới tham gia fandom.

Bất kỳ và tất cả các fan đều được khuyến khích tham gia dự án này và chia sẻ quyền sở hữu nội dung của wiki. Trong giai đoạn đầu của dự án, ban Wiki của OTW điều hành tình nguyện viên, đồng thời đặt ra những quy định về cấu trúc của wiki cùng với những người dùng wiki đầu tiên (họ đã đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc phát triển nội dung của wiki). Do bản tính của wiki, Fanlore luôn luôn là một dự án đang được tiến hành, và ban Wiki sẽ tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn và động viên khi cần thiết.

Tất cả các nội dung nguyên bản sử dụng giấy phép Creative Commons (Tài sản sáng tạo công cộng); bất kỳ ai cũng có thể sao chép và lưu trữ trên những trang khác. Wiki được xây dựng bằng phần mềm nguồn mở.