Estadistika ng Halalan 2022 ng OTW

Ngayong tapos na ang Halalan 2022, ikinalulugod naming ibahagi sa inyo ang mga estadistika ukol sa pakikilahok ng mga botante!

Nagtala ang Halalan 2022 ng kabuuang 11,643 na mga rehistradong botante. Sa mga botanteng ito, 4,574 ang nagpasa ng balidong balota, na kumakatawan sa 39.3% ng mga potensyal na botante.

Ipinagmamalaki naming ipahayag na mas mataas ang pakikilahok ng mga botante ngayon kumpara sa nakaraang taon, na may pakikilahok na 20.5%.

May nakitang pagtaas ng bilang ng mga ipinasang balota, mula 2,305 hanggang sa 4,574, na aabot sa 98.4% na paglaki.

Patuloy na magsisikap ang Komite ng Halalan na makipag-ugnayan sa aming mga rehistradong kasapi upang mahikayat ang lahat na bumoto sa mga halalan. Mayroong malaking impluwensiya ang sinumang mailuloklok sa Lupon ng Pangangasiwa lalo na sa pangmatagalang kalusugan ng mga proyekto ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), at nais naming magkaroon ang lahat ng aming mga kasapi ng bahagi rito.

Sa mga kasaping nais malaman ang bilang ng mga botong natanggap ng bawat kandidato, mangyaring tandaan na ginawa ang proseso ng halalan para magkaroon ng pagkakapantay-pantay at makabuluhang pagtutulungan ang lahat ng mga kasapi ng Lupon, kaya hindi namin ilalathala ang impormasyong iyon. Hindi rin namin ibubunyag kung sinu-sino sa mga nabigong kandidato ang nakatanggap ng mga mabababang boto, sa kadahilanang hindi namin sila nais na panghinaan ng loob kung sakaling tatakbo silang muli sa hinaharap, kung saan may malaking posibilidad na magbabago ang sitwasyon at ang interes ng mga kasapi.

Muli, isang malaking pasasalamat sa lahat ng mga nakilahok sa bawat hakbang ng halalang ito! Nawa’y makita namin kayo muli sa susunod na taon.


Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay isang di pang-kalakal na organisasyon na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Batasang Pagtataguyod. Ang buong organisasyon ay pinapatakbo ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa OTW, maaaring tumungo sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Announcement

Comments are closed.