Open Doors (Cửa Mở)

Open Doors (Cửa Mở) là dự án nhằm xây dựng nơi bảo tồn cho những nội dung của cộng đồng fan có nguy cơ thất lạc. Chúng tôi có nhiều dự án phụ nhằm lưu trữ và bảo tồn nhiều loại tác phẩm của fan và những sáng tác của văn hóa fan.

Công việc của chúng tôi bao gồm:

  • Bộ Sưu Tập Đặc Biệt: Bộ Sưu Tập Đặc Biệt bao gồm kho lưu trữ và những thử thách được bảo tồn trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), và những dự án kỹ thuật số khác chưa thể được tích hợp vào AO3 hoặc Fanlore, bao gồm tập tin PDF, tác phẩm đa phương tiện, trang web lâu đời của fan, và những sáng tác kỹ thuật số khác.
  • Fan Culture Preservation Project (Dự Án Bảo Tồn Văn Hóa Fan): dự án hợp tác giữa OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và Bộ Sưu Tập Đặc Biệt của Trường Đại học Iowa để lưu trữ và bảo tồn những tạp chí của fan và những sản phẩm ngoài đời thật của văn hóa fan.
  • GeoCities Rescue Project (Dự Án Cứu Trang Geocities): dự án nhằm bảo tồn các trang web của fan mà có thể bị mất khi Yahoo ngừng dịch vụ GeoCities vào tháng 10 năm 2009.
  • Yahoo Groups Rescue Project (Dự án Giải Cứu Nhóm Yahoo) (tiếng Anh): Một dự án để bảo tồn fanfic, fanart và dữ liệu từ các group Yahoo – những thứ sẽ bị thất lạc vì Verizon khai tử Yahoo vào tháng 1 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web của Open Doors.