Nhận miễn trừ của luật DMCA Hoa Kỳ

Kiến nghị đến Cục Bản quyền để giành quyền miễn trừ DMCA cho tác giả của những bản phối lại phi thương mại, 2020-2021

Kiến nghị đến Cục Bản quyền để giành quyền miễn trừ DMCA cho tác giả của những bản phối lại phi thương mại, 2017-2018

Kiến nghị đến Cục Bản quyền để giành quyền miễn trừ DMCA cho tác giả của những bản phối lại phi thương mại, 2014-2015

Ban Pháp Luật của OTW cùng Electronic Frontier Foundation (Quỹ Biên giới Điện tử – EFF) đã gửi bình luận trả lời bác bỏ tuyên bố rằng những người làm fanvideo không được phép sử dụng tài liệu nguồn chất lượng cao.

OTW đã cùng Electronic Frontier Foundation (Quỹ Biên giới Điện tử – EFF) nộp hai kiến nghị yêu cầu miễn trừ đến Cục Bản quyền Hoa Kỳ. Các kiến nghị hướng đến gia hạn các miễn trừ mà OTW đã giúp bảo đảm trong năm 2009 và 2012, cho phép những người làm video phá mã hóa trên nội dung nghe nhìn được cung cấp qua DVD và các dịch vụ phân phối trực tuyến với mục đích tạo ra các video phi thương mại, biến đổi. Ngoài việc tìm cách gia hạn các miễn trừ đó, kiến nghị của OTW cũng hướng đến việc mở rộng phạm vi miễn trừ đến đĩa Blu-Ray.

 

Kiến nghị đến Cục Bản quyền để giành quyền miễn trừ DMCA cho tác giả của những bản phối lại phi thương mại, 2011 – 2012

  • Bình luận của Quỹ Biên giới Điện tử (EFF) (PDF), được gửi ngày 02 tháng 12 năm 2011. Những thành viên của OTW là Rebecca Tushnet, Rachael Vaughn và Francesca Coppa làm việc với EFF để đệ trình bản kiến nghị lên Cục Bản quyền Hoa Kỳ về việc gia hạn và mở rộng phạm vi miễn trừ DMCA cho những tác giả sở hữu những bản phối lại phi thương mại.
  • Thay mặt OTW Phản hồi Ý kiến (PDF), để ủng hộ đề xuất miễn trừ DMCA của EFF cho những người làm video và các nghệ sĩ phối lại khác; đã nộp ngày 2 tháng 3 năm 2012. Các nhân viên pháp lý của OTW là Rachael Vaughn và Rebecca Tushnet đã làm việc với các thành viên của Ban Pháp luật và những người làm video để đưa ra một Trả lời ủng hộ đề xuất của EFF; EFF cũng đã nộp riêng một bản Phản hồi Ý kiến (PDF) của họ để ủng hộ các trường hợp miễn trừ khác nhau, bao gồm cả việc miễn trừ cho những người làm bản phối lại phi thương mại.
  • Bản Chứng Minh Sử Dụng Hợp Lý của Fanvideo đã sửa đổi bao gồm so sánh giữa các đoạn phim trích trực tiếp từ DVD và các đoạn phim có được do quay màn hình lại.
  • Francesca Coppa, Rebecca Tushnet, và Tisha Turk làm chứng trước Thư viện Quốc hội, ngày 04 tháng 6 năm 2012; Tisha Turk giới thiệu các triển lãm trong Bộ sưu tập Ảnh đầu tiên của chúng tôi, chứng minh sự khác biệt về chất lượng giữa nguồn phim trích trực tiếp từ DVD và nguồn quay màn hình.
  • Phản hồi về các triển lãm của DVD CCA ủng hộ việc quay màn hình, đã nộp vào ngày 02 tháng 8 năm 2012; xem thêm bộ triển lãm thứ hai Bộ sưu tập Ảnh thứ IIcủa OTW.

 

Kiến nghị đến Cục Bản quyền để giành quyền miễn trừ DMCA cho tác giả của những bản phối lại phi thương mại, 2008- 2009

EFF đã thỉnh cầu Thư viện Quốc hội miễn trừ DMCA, cho phép hành vi trích xuất các video clip từ DVD để đưa vào các video phối lại phi thương mại (ví dụ như fanvideo) được coi là sử dụng hợp lý. OTW (và nhiều người làm video) đã có sự hỗ trợ trong việc xin thỉnh cầu này.

OTW đã nộp một bản trả lời bình luận để ủng hộ đề xuất miễn trừ DMCA của EFF cho những người làm video và các nghệ sĩ phối lại khác.

Vào ngày 22 tháng 6, Cục Bản quyền đã yêu cầu thêm thông tin từ OTW và các nhóm đã làm chứng khác trong các Phiên điều trần về Chống đạo nhái vào ngày 06-08 tháng 5.
(Các phiên điều trần này thảo luận về bằng chứng ủng hộ và chống lại miễn trừ DMCA cho các nhà giáo dục ngoài các giáo sư nghiên cứu phim (bao gồm giáo viên hệ K-12), các nhà làm phim tài liệu, người làm video và nghệ sĩ remix phi thương mại khác.) Những câu hỏi bổ sung nói về DVD và phần mềm quay màn hình.

Cục Bản quyền đã gửi khoảng một bộ câu hỏi bổ sung thứ hai vào ngày 22 tháng 8 năm 2009. OTW đã hợp tác với Electronic Frontier Foundation, một số hiệp hội thư viện (ALA, AALL, ARL, ACRL), các giáo sư nghiên cứu phim và truyền thông, và các nhà làm phim tài liệu và tổ chức của họ để đưa ra một trả lời chung. Chúng tôi cũng đã đồng viết một phản hồi riêng với EFF để giải quyết các nhu cầu cụ thể của những người làm video và các nghệ sĩ phối lại khác; xem thêm bên dưới.

  • Bản Chứng Minh Sử Dụng Hợp Lý của Fanvideo: Một số fanvideo đã được chọn lọc kèm theo bình luận được cung cấp để ủng hộ cho đề xuất của chúng tôi về việc miễn trừ DMCA cho các tác giả phối lại phi thương mại.