Deklaracja wizji OTW 2022-2025

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) z przyjemnością dzieli się z wami deklaracją naszej wizji. Poniższy dokument stanie się szkieletem dla naszej nowej strategii rozwoju. Przez najbliższe 12 miesięcy zajmiemy się domykaniem konkretnych celów oraz planów działania, by zrealizować zawarte w nim punkty. Chociaż nasz końcowy plan będzie musiał zachować elastyczność i przystosowywać się do zachodzących wokół zmian, poniższa deklaracja wizji stanowi fundament tego, ku czemu chcemy pracować, aby rozwijać OTW i wspomóc ją w dalszej służbie fanom.

Deklaracja Misji

OTW jest organizacją nonprofit, założoną przez fanów, by służyć interesom fanów, poprzez zapewnianie dostępu oraz zachowanie historii prac fanowskich i kultury fanowskiej w jej rozmaitych formach. Wierzymy, że twórczość fanowska jest twórczością przeobrażoną, i jako taka jest zgodna z prawem.

OTW reprezentuje przeobrażoną twórczość fanowską, która jest historycznie zakorzeniona przede wszystkim w kulturze kobiecej. OTW zachowa zapis tej historii realizując naszą misję, jednocześnie zachęcając do nowych, wybiegających poza główny nurt sposobów wyrażania tożsamości kulturowej w ramach fandomu.

Wizja Rozwoju

Naszą wizją dla OTW na trzy lata od teraz jest stabilna, spójna, posiadająca silne więzi i stale podlegają rozwojowi organizacja, która czynnie podchodzi do swojej roli w fandomie i poza nim, i nie ustaje w służbie fanom.

OTW użyje tej strategii rozwoju do stworzenia kluczowych, międzynarodowych rozwiązań, pomocnych we wspieraniu i zatrzymaniu obecnych wolontariuszy, przyciągnięciu nowych, a także wspieraniu przejrzystości i zdolności OTW do należytego działania na rzecz zróżnicowanych grup fanów na całym świecie.

Priorytety i Wyzwania

Rozmowy wewnątrz OTW w trakcie tworzenia wizji pozwoliły wyodrębnić sześć głównych priorytetów oraz pięć dużych wyzwań, na których powinniśmy się skupić w nadchodzących trzech latach:

Priorytety:

 • Rozwój AO3
 • Wewnętrzna Stabilność
 • Rozwój Zarządzania
 • Opłacany Personel
 • Komunikacja Zewnętrzna
 • Zróżnicowanie Źródeł Finansowania

Wyzwania:

 • Izolacja Wewnątrz Organizacji
 • Utrzymanie i Rekrutacja Wolontariuszy
 • Zróżnicowanie Przestrzeni
 • Przeszkody Prawne
 • Narracja w Przestrzeni Publicznej

Te priorytety i wyzwania, bardziej szczegółowo wyłożone poniżej, zostaną użyte do ukształtowania naszej strategii rozwoju.

Priorytety

Rozmowy wewnątrz OTW w trakcie tworzenia wizji pozwoliły wyodrębnić naszych sześć priorytetów na nadchodzące trzy lata.

Rozwój AO3
Będziemy kontynuować rozbudowywanie infrastruktury Archive of Our Own — AO3 (Naszego Własnego Archiwum). W zakres tych działań wejdzie badanie możliwości rozwinięcia narzędzi zapobiegających i zwalczających nękanie, pomagających użytkownikom w budowaniu i zarządzaniu swoimi doświadczeniami, przystosowujących interfejs dla nieanglojęzycznych użytkowników i zwiększających nasze możliwości wspierania plików multimedialnych. Te nowe funkcje idą w parze z mapą rozwoju AO3 i nie będą wprowadzane kosztem obecnych priorytetów kodowania oraz trwających prac konserwacyjnych.

Wewnętrzna Stabilność
OTW wzmocni stabilność naszych wewnętrznych komisji, skupiając się na planowaniu sukcesji, wspieraniu różnorodności w naborach, delegowaniu, zachowaniu wolontariuszy, dokumentacji, zarządzaniu konfliktami oraz na wewnętrznej komunikacji.

Rozwój Zarządzania
Będziemy kontynuować rewizję i wdrażanie zmian w naszych modelach zarządzania, które zostały zaproponowane w strategii rozwoju 2017-2020.

Opłacany Personel
Będziemy badać modele wprowadzające w nasze struktury ograniczoną liczbę opłacanych stanowisk, które nie zastąpią roli pełnionych przez wolontariuszy, lecz w zamian zapewnią niezbędną infrastrukturę do utrzymania stabilności naszej pracy w opierającej się głównie na wolontariuszach organizacji. W celu zarządzania kolejnymi krokami ku wprowadzeniu opłacanego personelu, Zarząd powoła Funkcjonariusza Opłacanego Personelu.

Komunikacja Zewnętrzna
Na nowo ukształtujemy naszą komunikację zewnętrzną, tak by zwiększyć świadomość na temat naszej misji, wzmocnić spójność i zasięg naszych publicznych komunikatów oraz poprawić nasze relacje publiczne, poprzez zwiększenie transparentności OTW jako całości, zarówno wśród jej członków, jak i osób niebędących członkami.

Zróżnicowanie Źródeł Finansowania
Będziemy pracować w celu wzmocnienia finansowej stabilności OTW, przez eksplorowanie takich kierunków jak dodatkowe sposoby niekomercyjnego/nie związanego z reklamami pozyskiwania funduszy oraz możliwości inwestycyjne niskiego ryzyka. Dalej będziemy pracować w celu upewniania się, że nasze praktyki finansowe pozostają zgodne z najlepszymi praktykami dla organizacji nonprofit.

Wyzwania

W trakcie tworzenia naszej wizji, nasi liderzy i wolontariusze pracowali nad wyrażeniem wyzwań, jakie widzą przed OTW obecnie lub w nadchodzących trzech latach. Jesteśmy zdecydowani stawić im czoła, pracując dla przyszłości naszej organizacji; a także dzielić się naszą pracą z naszymi interesariuszami w pełnej przejrzystości.

Izolacja Wewnątrz Organizacji
Struktury OTW mają tendencję do izolowania się, a różne części organizacji często nie są poinformowane ani zaangażowane w prace, które nie leżą bezpośrednio w ich kompetencjach.

To niekorzystnie wpływa na projekty i inicjatywy, które obejmują swoim zakresem całą organizację, na wewnętrzną komunikację, przejrzystość, zatrzymanie wolontariuszy i stabilność komisji – ciężko jest pracować razem, kiedy nie istnieją przeznaczone do tego mechanizmy. Kiedy nie możemy dzielić zasobów i wsparcia pomiędzy różnymi częściami organizacji, każda komisja jest pozostawiona sama sobie w wypadku nagłej zmiany zarządu, zwiększenia obciążenia pracą w wyniku zewnętrznych okoliczności, itp.

 • Żeby dążyć do stabilności, poprawimy naszą wewnętrzną komunikację oraz spójność w obrębie organizacji.
 • Przyszłe modele przewodzenia organizacji oraz struktury personelu odniosą się do problemu izolacji.

Zatrzymanie i Rekrutacja Wolontariuszy
Wiele z komisji OTW cechuje wysoki wskaźnik rotacji wolontariuszy i wpadają one w cykl rekrutacji, szkolenia i utraty nowych rekrutów, co oznacza, że wkrótce zmuszone są ponownie rozpocząć rekrutację. Dzielonym zmartwieniem są cykle rekrutacji, nie owocujące dostateczną liczbą rekrutów odpowiadających potrzebom komisji (lub czasem żadnymi nowymi rekrutami).

To wpływa na wypalenie oraz podział pracy wśród długoletnich wolontariuszy i osób przechowujących widzę (“filary”), którzy rzadko bywają odciążani z pracy przez nowych rekrutów. Odbija się to także na ogólnej efektywności komisji, jako że rekrutacja i szkolenie zabiera czas, potrzebny na inne prace.

 • Żeby dążyć do stabilności organizacji, wzmocnimy nasz napływ wartościowych rekrutów, odpowiadających potrzebom komisji, naszą zdolność do zatrzymania przy sobie nowych rekrutów oraz proces wprowadzania nowych rekrutów na odpowiedzialne stanowiska, uprzednio zajmowane przez osoby będące filarami.
 • Stanowiska z opłacanym personelem, jeśli zostaną stworzone, będą zaprojektowane tak, by zmniejszyć obciążenie pracą “filarów”.

Zróżnicowanie Przestrzeni
OTW otrzymała uzasadnioną krytykę, odnoszącą się do jej zaniedbań w zakresie nadania należytego priorytetu zadaniu stworzenia przestrzeni otwartej na wszystkie grupy, w szczególności fanów czarnoskórych oraz fanów o różnym kolorze skóry. Z powodu tego zaniechania nie zostały wprowadzone narzędzia, cele oraz strategie priorytetyzujące różnorodność we wszystkich częściach OTW, w wyniku czego wielu fanów oraz wolontariuszy nie czuje się swobodnie na AO3 i w OTW.

Będziemy pracować nad wdrożeniem procesów umacniających różnorodność oraz inkluzywność wewnątrz OTW, dopuszczając wprowadzanie zasad budujących system, w którym poprzez aktywne działania wolontariusze są w OTW przyjmowani z otwartością i mogą liczyć na pełne wsparcie w wypadku napotkania jakiegokolwiek przejawu dyskryminacji.

Rozwiniemy dodatkowe możliwości dokumentowania i oceny niedociągnięć w OTW oraz nowe mechanizmy aktywnego poszukiwania problemów, które mogliśmy przeoczyć. Wysiłkom tym przewodzić będą, a także zostaną w nie włączeni na każdym poziomie, wolontariusze o nieamerykańskim i niezachodnim pochodzeniu, jak również należący do mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych i innych zachodnich krajach. Wśród opcji, które rozważymy i zaplanujemy w odniesieniu do różnorodności i inkluzywności, znajdują się:

 • Nawiązanie kontaktu z odpowiednią osobą lub organizacją w celu konsultowania się w kwestiach uprzedzeń rasowych oraz nierówności wewnątrz OTW i jej projektów. Dostępne możliwości zostaną sprawdzone przez dedykowanego Funkcjonariusza Poszukiwań Konsultanta ds. Różnorodności, wyznaczonego przez Zarząd.
 • Wykorzystanie obecnych zasobów OTW dla celów różnorodności, poprzez uruchomienie wolontariackich grup badawczych. Wdrożenie wolontariackich grup badawczych odbyłoby się w sposób zintegrowany z naszym obecnym rytmem pracy, na przykład, poprzez utworzenie kanałów czatu dla wolontariuszy z różnych grup, którzy mogliby zgłaszać sugestie, doradzać, konsultować lub wnosić informacje na temat zasad OTW, mogących wpływać na ich doświadczenia wewnątrz OTW i w jej projektach.
 • Rozszerzenie zakresu naszej rekrutacji, aby zróżnicować grupę kandydatów rozważanych na stanowiska w OTW, na przykład poprzez publikowanie ogłoszeń o możliwościach wolontariatu w OTW na stronach nienależących do OTW.
 • Stworzenie gościnniejszego środowiska, przez dalsze rozwijanie funkcji dających pojedynczym użytkownikom większą kontrolę nad ich doświadczeniami, jak blokowanie, stałe filtry, czy inne opcje dostosowania strony. Funkcje te nie ograniczą wolności ekspresji użytkowników AO3, jednocześnie pozwolą każdej osobie na własnoręczne zarządzanie swoją interakcją z treścią i użytkownikami.

Przeszkody Prawne
OTW była świadkiem i przetrwała wiele wyzwań prawnych w przestrzeni twórczości przeobrażonej, zarówno w formie nowych legislacji, zagrażających naruszeniem tej przestrzeni, jak i ataków pod istniejącymi przepisami. Spodziewamy się, że te przeszkody prawne będą obecne także w naszej przyszłości.

Chociaż to nasza komisja Pomocy Prawnej znajduje się na froncie starć z tymi przeszkodami, mają one wpływ na wszystkie części organizacji, kiedy wymagają przeróbek w Regulaminach Serwisu naszych projektów, zrewidowania naszych wewnętrznych praktyk jako organizacji nonprofit, albo innych zmian na dużą skalę.

 • Nasze dążenia do stabilności zapewnią utrzymanie zdolności do działania silnej komisji Pomocy Prawnej.
 • Przyszłe modele zarządzania i struktury personelu dadzą nam pewność, że nasza organizacja jest sprawna i elastyczna, oraz gotowa na adaptację do szybko zmieniającej się przestrzeni, wewnątrz której istniejemy.

Narracja w Przestrzeni Publicznej
Chociaż AO3 jest dobrze rozpoznawalne w wielu społecznościach fanowskich, sama OTW jest mniej znana, a nasza historia, cel i struktura nie są szeroko rozumiane. Często w relacjach publicznych napotykamy wyzwania, związane z błędami informacyjnymi w naszych głównych kręgach.

Będziemy pracować nad poprawą naszych relacji publicznych, poprzez zwiększenie transparentności na temat tego, czym jest i co robi OTW, zarówno wśród członków, jak i osób nie będących członkami. To pozytywnie wpłynie na naszą zdolność do rozpowszechniania naszych wiadomości i misji w kluczowych dla nas kręgach, a także zredukuje komplikacje towarzyszące zbieraniu funduszy, związane z brakiem publicznej jasności na temat roli OTW. Wśród opcji, jakie rozważymy i rozplanujemy w celu poszerzenia i ujednolicenia naszej narracji w przestrzeni publicznej, znajdują się:

 • Zwiększenie ekspozycji celów i misji OTW w kręgu odbiorców – twórców i czytelników prac fanowskich, darczyńców, społeczności akademickich, oraz generalnej publiczności – poprzez nowe formaty. Dla przykładu, rozpowszechnianie historii, dążeń i struktury OTW, oraz innych powiązanych treści, w formie infografik.
 • Zachęcanie komisji do sprawdzenia możliwości tworzenia nakierowanych na odbiorców treści wideo, wyjaśniających ich pracę i to, jak wpisuje się ona w OTW jako całość. Mogą to być samouczki, objaśnienia, krótkie wiadomości z aktualizacjami i zbliżone treści, które dla niektórych użytkowników mogą okazać się dostępniejsze, niż nasze tradycyjne, oparte na tekście podejście do komunikacji.
 • Przeprojektowanie naszej strategii komunikacji w celu poprawy transparentności i zwiększenia widoczności OTW, oraz w celu upewnienia się, że skutecznie komunikujemy naszą misję i narrację.

OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą liczne projekty, w tym AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Announcement

Comments are closed.