Vores eget arkiv (Archive of Our Own)

 • O mobilnych aplikacjach AO3

  By Zsuzsa Gábor on Fredag, 7 August 2015 - 4:45pm
  Message type:

  Banner wykonany przez Diane, z sylwetkami kobiety i mężczyzny oraz chmurkami dialogowymi. Jedna z chmurek zawiera logo OTW, a druga tekst 'Ogłoszenie OTW'.

  W Google Play została ostatnio udostępniona nieoficjalna aplikacja do Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum) dla Androida. Korzystając z okazji do ponownego naświetlenia tego problemu, chcieliśmy podzielić się obecnym stanem prac nad oficjalną aplikacją AO3.

  "Czy myśleliście o stworzeniu aplikacji?" jest jednym z najczęściej zadawanych nam pytań, ale w pracach nad aplikacjami mobilnymi nie istnieje coś takiego jak “jedna” aplikacja. Musi zostać ona zbudowana dla różnych platform — głównych trzech: Androida, iOS i Windows Mobile — oraz wielu ich wersji będących ciągle w użytku.

  Zanim moglibyśmy zacząć prace nad aplikacją pozwalającą na coś więcej niż tylko przeglądanie nieograniczonych prac, musielibyśmy stworzyć publiczny API — zdecydowanie w naszym planie działania, ale dopiero po kilku znaczących wdrożeniach. Potem należałoby zbudować inne, responsywne interfejsy, zarówno na telefon jak i tablet. Coś co wydaje się małym i prostym projektem, szybko przeradza się w coś wymagającego wielu środków, dedykacji i różnorodnych umiejętności. Pomimo że mówiliśmy w przeszłości o chęci wydania aplikacji AO3 na urządzenia przenośne, nie posiadamy jeszcze potrzebnych środków.

  Programiści, którzy rozwijają AO3, pracują na zasadach wolontariatu i poświęcają tyle czasu, ile to tylko możliwe aby wspierać jego rozwój — ale czas ten jest ograniczony i przeznaczony w całości na pracę potrzebną do płynnego prowadzenia AO3. Zespół może w dalszym ciągu zajmować się ulepszaniem AO3, lub rozwijaniem aplikacji — liczba wolontariuszy nie pozwala na realizację obu tych działań.

  Kapitałochłonny byłby nie tylko początkowy rozwój. Aplikacja musiałaby być utrzymywana i ciągle aktualizowana, aby zagwarantować, że będzie działać na nowych wersjach platform — nie mówiąc już o ulepszeniu aplikacji o nowo wprowadzone funkcje dostępne na AO3! Ponieważ aplikacja wymagałaby długotrwałego utrzymywania i oddanego zespołu, nie jest to coś, co możemy w sposób rzeczywisty finansować z darowizn.

  Ale stworzenie kodu i testowanie zasobów to jedynie początek jeśli chodzi o to, czego potrzebowalibyśmy do wspierania aplikacji! Ulepszenia konieczne byłyby w następujących zespołach:

  • Wsparcie musiałoby przyjąć nowych wolontariuszy, wyszkolić ich i wyposażyć, aby mogły/li pomóc w problemach technicznych występujących na każdej z platform,
  • Nasz zespół Dokumentacji musiałby stworzyć i ciągle aktualizować dokumenty wsparcia dla aplikacji, a
  • Zespół Tłumaczeń musiałby przetłumaczyć i ciągle aktualizować dokumentację aby aplikacja mogła być dostępna dla osób, które nie posługują się językiem angielskim.

  Wymagałoby to większej ilości środków niż są w chwili obecnej dostępne oraz odciągnęłoby członków zespołu od pracy nad naszym planem działań.

  Celem naszego zespołu jest utrzymanie dostępności i osiągalności AO3 dla jak największej liczby osób. Najlepszym sposobem jego realizacji jest skupienie naszych wysiłków na budowaniu pojedyńczej, responsywnej wersji AO3, która działa (a do tego działa dobrze!) na jak największej ilości urządzeń. Jesteśmy dozgonnie oddani zapewnianiu tego dla urządzeń każdych rozmiarów i będziemy w dalszym ciągu skupiać nasze środki na poprawie responsywności i użyteczności strony w wersji mobilnej. Oznacza to, że niezależna aplikacja nie jest na ten moment możliwa do wprowadzenia w rozwoju AO3.

  Kończąc kwestią bezpieczeństwa, jeżeli strona internetowa bądź aplikacja strony trzeciej poprosi o twoje informacje potrzebne do logowania, postępuj ostrożnie i bądź świadoma/y, że udostępniasz je na własną odpowiedzialność. Pomimo że obecnie nie posiadamy problemów z bezpieczeństwem, pamiętaj o zmianie hasła jeśli w pewnym momencie poczujesz, że twoje konto może być zagrożone.

 • Acerca de aplicaciones móviles de AO3

  By Oriontsuki on Fredag, 7 August 2015 - 4:41pm
  Message type:

   Banner hecho por Diane con los contornos de un hombre y una mujer hablando por medio de globos de texto, uno tiene el logo de la OTW y el otro dice 'Comunicados de la OTW'.

  Recientemente, una aplicación móvil no oficial para Android de Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio) fue lanzada en Google Play. Este lanzamiento ha traído a colación nuevamente este tema, por lo que queremos aprovechar esta oportunidad para compartir el estado actual del desarrollo de una aplicación móvil para el AO3.

  “Frecuentemente nos preguntan si hemos pensado en crear una aplicación móvil. Al hablar del desarrollo de una aplicación móvil, no existe tal cosa como “una” aplicación móvil. Las aplicaciones móviles deben ser desarrolladas para diferentes plataformas móviles --las tres más grandes, Android, iOS y Windows Mobile--, y para la gran variedad de versiones que estas plataformas aún utilizan.

  Antes de poder pensar siquiera en comenzar a desarrollar una aplicación móvil que nos permita ir más allá de tan solo navegar por obras sin restricción, tendríamos que desarrollar un API público —lo cual se encuentra definitivamente dentro de nuestro Plan de trabajo, pero que aún se encuentra a muchas versiones de distancia. Luego tendríamos que desarrollar una interfaz diferente, que opere tanto con celulares como tabletas. Lo que pareciera un proyecto simple y sencillo se convierte rápidamente en un proyecto que requiere de muchos recursos dedicados, de un variado conjunto de habilidades. Si bien es cierto que hemos dicho en varias oportunidades que queremos desarrollar una aplicación móvil para el AO3, lo cierto es que no contamos con los recursos necesarios.

  Todxs lxs programadorxs que desarrollan el AO3 son voluntarixs, y le dedican el tiempo que pueden a su crecimiento, pero ese tiempo es limitado, y totalmente absorbido por la tarea de mantener el AO3 funcionando al 100%. Esto implica que, o el equipo continúa mejorando el AO3, o desarrolla la aplicación móvil, simplemente no hay voluntarixs suficientes para poder hacer ambas cosas.

  Además, el desarrollo inicial no solamente requeriría de muchos recursos, sino que una aplicación móvil también requiere mantenimiento y actualización continua para asegurar su correcto funcionamiento en cada plataforma disponible -- ¡sin mencionar las mejoras necesarias a la aplicación móvil para incluir nuevas y mejores funciones del AO3! Una aplicación móvil también requiere mantenimiento a largo plazo que debe realizarse por un equipo dedicado, lo cual no es algo que podamos presupuestar con seguridad a través de donaciones.

  Sin embargo, los recursos de programación y pruebas son apenas la punta del iceberg en lo que respecta Soporte Técnico para una aplicación móvil! Se necesitan recursos de los siguientes comités:

  • El comité de Soporte Técnico tendría que contar con personal capacitado y equipado para ayudar con cualquier problema técnico en cada una de las plataformas,
  • Nuestro comité de Documentación tendría que crear y actualizar continuamente documentos de apoyo para la aplicación móvil, y
  • El comité de Traducción tendría que traducir y actualizar continuamente la documentación para poder hacer accesible la aplicación móvil a lxs usuarixs que no hablan inglés.

  Esto no sólo significa más recursos con los que no contamos, sino que también impediría a los miembros de los comités trabajar en nuestro Plan de Trabajo.

  La meta de nuestro equipo es mantener el AO3 disponible y accesible a la mayor cantidad de personas posible. La mejor manera de lograrlo es centrando nuestros esfuerzos en desarrollar una sola versión adaptable del AO3 que funcione (¡y funcione bien!) en la mayor cantidad de equipos posible. Estamos continuamente dedicados a garantizar que esto incluya equipos de todos los tamaños y formas, en los cuales continuaremos enfocando nuestros recursos en mejorar la respuesta y uso de nuestro sitio en los equipos móviles. Esto significa que, por lo pronto, no es posible desarrollar una aplicación móvil para el AO3.

  Quisiéramos cerrar con una observación sobre la seguridad. Si una aplicación móvil o una página web de terceros te solicita tu información de registro, por favor procede con cautela y sé consciente de que estás brindando esta información bajo tu propio riesgo. Aunque no existen alertas por seguridad, por favor asegúrate de cambiar tu contraseña si crees que tu cuenta pude haberse visto comprometida en cualquier momento.


  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • AO3:n mobiilisovelluksista

  By Zsuzsa Gábor on Fredag, 7 August 2015 - 4:41pm
  Message type:

  Dianen tekemä grafiikka, jossa on miehen ja naisen silhuetit ja kaksi puhekuplaa, joista toisessa on OTW:n logo ja toisessa lukee “OTW:n tiedote”.

  Google Play -palveluun julkaistiin vastikään epävirallinen Archive of Our Own – AO3 (Oma Arkisto) Android-sovellus. Tämä julkaisu on tuonut asian uudelleen esille, joten halusimme käyttää tämän tilaisuuden kertoaksemme teille AO3:n virallisen mobiilisovelluksen kehityksen tilan.

  "Oletteko miettineet tekevänne sovelluksen?" on yksi meiltä useimmin kysytyistä kysymyksistä, mutta mobiilisovelluksia kehitettäessä ei ole vain yhtä sovellusta. Sovellukset on rakennettava eri mobiilialustoille – Android, iOS ja Windows Mobile ovat näistä kolme suosituinta – ja edelleen näiden eri alustojen käytössä oleville eri versioille.

  Ennen kuin voisimme edes aloittaa sellaisen sovelluksen kehittämisen, jolla voisi tehdä muutakin kuin selailla julkisia teoksia, meidän tulisi kehittää tähän sopiva API (ohjelmointirajapinta). API:n kehittäminen on kyllä AO3:n kehityssuunnitelmassa, mutta vasta usean muun ison julkaisun jälkeen. Tämän jälkeen meidän tulisi myös rakentaa toimivat käyttöliittymät niin puhelimille kuin tableteillekin. Mikä aluksi näyttää pieneltä, suoraviivaiselta projektilta osoittautuu nopeasti joksikin sellaiseksi, mikä vaati monia omistautuneita resursseja ja moninaista osaamista. Olemme aikaisemmin sanoneet, että haluaisimme julkaista AO3:n mobiilisovelluksen, mutta tällä hetkellä vaadittavia resursseja ei vain ole saatavilla.

  Ohjelmoijat, jotka kehittävät AO3:a, tekevät sitä vapaaehtoistyönä ja antavat niin paljon aikaa kuin mahdollista tukeakseen sen kasvua – mutta tämä aika on rajoitettua, ja sen vie kaikki se työ joka vaaditaan, jotta AO3 pysyy toiminnassa kitkattomasti. Joko tiimi käyttää aikansa parantaen AO3:a, tai kehittäen sovellusta – meillä ei kertakaikkiaan ole vapaaehtoisresursseja molempiin.

  Resursseja ei vaatisi ainoastaan sovelluksen alustava kehittäminen. Sovellusta tulisi ylläpitää ja päivittää jatkuvasti niin, että se toimii joka mobiilialustan uusilla versioilla kun näitä julkaistaan – puhumattakaan siitä, että sovellusta pitäisi parantaa uusilla AO3:n toiminnoilla! Koska sovellus vaatisi pitkäkestoista ylläpitoa tälle omistetulta tiimiltä, emme voisimme luotettavasti rahoittaa sitä lahjoitusten kautta.

  Ohjelmointi- ja testausresurssit ovat vain alkua kaikelle, mitä tarvittaisiin sovelluksen tukemiseksi! Resursseja tarvittaisiin myös seuraavista tiimeistä:

  • Käyttäjätukeen tarvittaisiin uusia jäseniä, joita tulisi kouluttaa ja joiden tulisi osata auttaa ongelmissa, joita käyttäjillä tulee vastaan kaikilla eri mobiilialustoilla,
  • Dokumentaatio-tiimimme tulisi luoda ja jatkuvasti päivittää sovellusta tukevaa dokumentaatiota, ja
  • Käännöstiimin tulisi kääntää ja jatkuvasti päivittää dokumentaatiota varmistaakseen sovelluksen esteettömän käytön englantia puhumattomille.

  Tämä ei ainoastaan veisi enemmän resursseja kuin meillä tällä hetkellä on käytettävissä, se veisi myös tiimiemme jäseniä pois kehityssuunnitelmaamme edistävästä työstä.

  Tavoitteenamme on pitää AO3 saatavilla ja toimivana mahdollisimman monille. Paras tapa tämän saavuttamiselle on keskittää työmme rakentamaan yhtä, mahdollisimman monella laitteella toimivaa (ja erittäin hyvin toimivaa!) versiota AO3:sta. Olemme nyt ja aina omistautuneita sille ajatukselle, että tämä sisältää kaiken kokoisia ja näköisiä laitteita, ja tulemme jatkossakin kohdistamaan resursseja parantamaan sivuston käytettävyyttä mobiilialustoilla. Tämä tarkoittaa, että yksittäinen sovellus ei vain ole mahdollista tässä vaiheessa AO3:n kehitystä.

  Lopetamme huomatuksella turvallisuudesta: jos kolmannen osapuolen sovellus tai sivusto pyytää AO3:n sisäänkirjautumistietojasi, ole varovainen ja huomioi, että annat tiedot omalla vastuullasi. Vaikkei tällä hetkellä ole erityisiä turvallisuushuolia, varmista, että vaihdat salasanasi jos missään vaiheessa uskot, että tilisi turvallisuutta on rikottu.

 • À Propos des Applis Mobiles AO3

  By Oriontsuki on Fredag, 7 August 2015 - 4:39pm
  Message type:

  Bannière faite par Diane. Elle contient les silhouettes d’un homme et d’une femme dialoguant à travers des bulles de parole, l’une des bulles affichant le logo de l’OTW et l’autre indiquant “Annonce de l’OTW”.

  Une appli Android Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive) non officielle est récemment sortie sur Google Play. Comme ce lancement a de nouveau attiré l’attention sur le sujet, nous avons voulu saisir cette occasion pour expliquer où nous en sommes actuellement par rapport au développement d’une appli AO3 officielle.

  “Envisagez-vous de créer une appli ?” est l’une des questions qu’on nous pose le plus souvent, mais dans le domaine du développement des applis mobiles, il n’existe pas une “seule et unique” appli. Les applis doivent être programmées pour différentes plates-formes mobiles (Android, iOS, et Windows Mobile étant les trois principales), mais aussi pour les nombreuses versions de chacune de ces plates-formes qui sont encore utilisées.

  Avant de pouvoir commencer à développer une appli qui vous permettrait de faire autre chose que simplement parcourir les œuvres en accès libre, il nous faudrait développer une API (NdT : interface de programmation) ouverte. Cela figure en effet sur notre feuille de route, mais plusieurs mises à jour importantes doivent être faites au préalable. Ensuite, il nous faudrait créer des interfaces utilisateur-trice différentes et réactives pour les téléphones, ainsi que pour les tablettes. Ce qui peut sembler être au départ une idée simple et modeste devient alors très rapidement un projet nécessitant un équipe nombreuse aux compétences variées, et qui y serait exclusivement dédiée. Nous avons dit par le passé que nous aimerions lancer une appli mobile AO3, mais nous n’avons simplement pas les ressources nécessaires à notre disposition.

  Les codeur-euse-s qui développent AO3 sont tous et toutes bénévoles, et ils/elles consacrent le plus de temps possible à sa croissance ; mais ce temps est limité, et entièrement monopolisé par les tâches nécessaires au bon fonctionnement d’AO3. L’équipe peut soit continuer à améliorer AO3, soit développer une appli ; mais il n’y a tout simplement pas assez de bénévoles pour accomplir les deux.

  Il n’y a pas que le développement initial qui demanderait beaucoup de ressources. Une appli exigerait d’être entretenue et fréquemment mise à jour pour continuer à fonctionner après la sortie sur le marché des nouvelles versions de chaque plate-forme. Sans parler du fait d’y inclure de nouvelles fonctionnalités AO3 exclusives ! Et parce qu’une appli nécessiterait une équipe dévouée à sa maintenance sur le long terme, nous ne pouvons pas compter sur les dons pour financer cela.

  Mais les ressources dédiées au codage et aux tests constituent à peine une fraction de ce dont nous aurions besoin pour faire fonctionner une appli ! Il faudrait aussi consacrer des ressources aux équipes suivantes :

  • Le Comité Support Technique aurait à recruter du personnel, le former, et se munir des outils nécessaires pour pouvoir résoudre tous les problèmes techniques propres à chaque plate-forme,
  • L’équipe de notre Comité Documentation aurait à créer et sans cesse mettre à jour de nouveaux documents de support technique pour l’appli, et
  • L’équipe du Comité Traduction aurait à traduire et régulièrement mettre à jour la documentation afin de rendre l’appli accessible aux utilisateur-trice-s non anglophones.

  Non seulement cela demanderait plus de ressources que ce dont nous disposons actuellement, mais cela monopoliserait en plus les équipes, et les empêcherait de travailler sur les objectifs de notre feuille de route.

  Le but de notre équipe est de rendre AO3 disponible et accessible à autant de personnes que possible. La meilleure façon d’y arriver est de concentrer nos efforts sur l’élaboration d’une version d’AO3 unique et réactive, qui fonctionne (et fonctionne bien !) sur le plus grand nombre possible d’appareils. Nous sommes entièrement dévoué-e-s à la mission d’appliquer cet objectif aux appareils de tous types, et nous continuerons à dédier nos ressources à l’amélioration de la réactivité du site, et à son accessibilité universelle. Cela signifie qu’une appli indépendante ne peut pas exister à ce stade du développement d’AO3.

  Pour conclure sur une note relative à la sécurité, si une appli ou un site externe vous demande vos identifiants de connexion AO3, veuillez agir avec prudence, restez conscient-e-s que vous fournissez ces renseignements à vos risques et périls. Bien que nous n’ayons actuellement aucun problème de sécurité, assurez-vous de modifier votre mot de passe si vous pensez que votre compte a peut-être été piraté.

  Ce billet d’informations a été traduit par les traducteur-trice-s bénévoles de l’OTW. Pour en savoir plus sur notre travail, merci de visiter la page du Comité Traduction sur transformativeworks.org.

 • Az AO3 mobil applikációkról

  By Zsuzsa Gábor on Fredag, 7 August 2015 - 4:37pm
  Message type:

  A bannert Diane készítette, melyen egy férfi és egy nő körvonalai látszanak, amint szövegbuborékokkal társalognak, melyek közül az egyik az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) logóját, a másik pedig, az “OTW bejelentés” feliratot tartalmazza.

  Egy nem-hivatalos Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) androidos applikáció jelent meg mostanában a Google Play-en. Mivel ez a megjelenés ismét reflektorfénybe hozta a témát, szerettük volna megragadni az alkalmat, hogy megosszuk a hivatalos AO3 applikációfejlesztés jelenlegi állását.

  Az egyik leggyakrabban ismételt kérdés felénk a "gondoltatok már arra, hogy készítetek egy applikációt?"; azonban a mobil applikációfejlesztés világában nincs olyan hogy, "egy" applikáció. Az applikációkat több különböző mobil platformra kell építeni – melyek közül a top három az Android, az iOS és a Windows Mobil –, illetve a sokféle verzióra, amit azok a platformok használnak.

  Mielőtt még nekiláthatnánk egy olyan applikáció fejesztéséhez, mely a nem korlátozott munkák megtekintésénél többet engedne, egy nyilvános API-t, vagyis egy alkalmazásprogramozási felületet kell kifejlesztenünk: ez megtalálható a menetrendünkben is, azonban ez több nagy fejlesztés után következhet. Ez után több különböző, gyors reakciójú felhasználói felületet kell építenünk mind mobilra, mind pedig tabletre. Ami elsőre egy kisebb, egyértelmű projektnek tűnhet, az nagyon gyorsan válik olyanná, ami sok, elkötelezett erőforrást igényel, változatos készségekkel. Habár korábban azt mondtuk, hogy szeretnénk megjelentetni egy mobil AO3 applikációt, az ehhez szükséges erőforrások jelenleg nem állnak a rendelkezésünkre.

  A programozóink, akik az AO3-at fejlesztik, mindezt teljes mértékben önkéntes alapon teszik, és a lehető legtöbb energiát fektetik annak növekedésébe – de ez az idő korlátozott, és azt teljes mértékben felemészti az AO3 zavartalan működésének biztosításába fektetett munka. A csapat vagy az AO3 további tökéletesítésére, vagy egy applikáció fejlesztésére szánja az idejét – egyszerűen nincs elég önkéntesünk arra, hogy mind a két ügyben tevékenykedhessünk.

  Nem csak a kezdeti fejlesztés az, ami ennyire erőforrás-igényes lenne. Egy applikációt folyamatosan karban kellene tartani és frissíteni kellene, hogy az biztonságosan fusson az egyes platformok újonnan kiadott verzióin – arról nem is beszélve, hogy az új, jobb AO3 tulajdonságokkal is fel kellene azt turbózni! Mivel az applikáció egy hosszútávú karbantartási feladat egy elkötelezett csapat számára, ez nem olyasmi, amit a befolyó adományokból megbízható módon tudnánk támogatni.

  A programozási és tesztelési erőforrások még csak meg se közelítik, hogy mi mindenre lenne szükség az applikáció támogatásához! A következő csapatok erőforrásaira is szükségünk lenne:

  • A Támogatás csapatát képzett munkatársakkal kellene ellátnunk ahhoz, hogy a különböző platformokon előforduló technikai problémáknál segítséget tudjanak nyújtani,
  • a Dokumentációs csapatunknak alkotniuk kellene egy sor támogató dokumentumot az applikációkhoz, amit aztán folyamatosan frissíteniük is kellene, illetve
  • a Fordítás csapatának ezeket a dokumentumokat le kellene fordítania, és folyamatosan frissíteniük kellene ezeket, hogy az applikációt így azok is elérhessék, akik nem beszélik az angol nyelvet.

  Ez nem csak, hogy több erőforrást jelent, mint ami jelenleg a rendelkezésünkre áll, de elvonná a csapattagokat a menetrendünkön történő munkálkodástól.

  A csapatunk célja az, hogy az AO3-at a lehető legtöbb ember el tudja érni és használni tudja. A legjobb dolog, amit ennek érdekében tehetünk az az, ha az erőfeszítéseinket az AO3 egyetlen, gyors reakciójú verziójába fektetjük, ami a lehető legtöbb eszközön működik (méghozzá jól működik!). A munkánkat mindig is annak szenteltük, hogy a lehető legkülönfélébb eszköz ebbe a kategóriába tartozhasson, és az erőforrásainkat továbbra is arra fogjuk fordítani, hogy az oldal mobilon történő válaszadása és használhatósága jobb legyen. Ez azt jelenti, hogy az AO3 fejlesztésének jelenlegi pontján egy önálló applikáció nem lehetséges.

  Egy biztonsági megjegyzéssel lezárva a témát, ha egy harmadik fél által készített applikáció vagy weboldal az AO3-as bejelentkezési információdat kéri, a legnagyobb óvatossággal járjatok el, és vegyétek figyelembe, hogy az információt a saját felelősségetekre adjátok meg. Habár jelenleg nincsenek biztonsági problémák, azért változtassátok meg a jelszavatokat, ha úgy gondoljátok, hogy a fiókotokat valamikor feltörhették.

 • On Archive of Our Own Mobile Apps

  By Kiri Van Santen on Fredag, 7 August 2015 - 4:17pm
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  An unofficial Archive of Our Own Android app was recently released to Google Play. As this release has brought the subject back into the spotlight, we wanted to take this opportunity to share the current state of official AO3 app development.

  "Have you thought about making an app?" is one of our most frequently asked questions, but in mobile app development, there isn’t actually such a thing as "an" app. Apps need to be built for different mobile platforms -- Android, iOS, and Windows Mobile being the top three -- and for the many versions of those platforms still in use.

  Before we could even start developing an app that would allow you to do anything more than browse unrestricted works, we would need to develop a public API -- definitely on our roadmap, but several major releases away. Then, we would need to build different, responsive user interfaces for both phone and tablet. What seems like a small, straightforward project evolves very quickly into something needing many resources, dedicated ones, with diverse skill-sets. While we have said in the past that we'd like to release a mobile AO3 app, the required resources just aren't available.

  The coders who develop the Archive all do so on a volunteer basis, and give as much time as possible to support its growth -- but that time is limited, and fully consumed by the work needed to keep the Archive running smoothly. Either the team spends time continuing to improve the Archive, or developing an app -- there simply aren't enough volunteers to support both.

  It’s not just the initial development that would be resource-intensive. An app would need to be maintained and continually updated to ensure it keeps working as new versions of each platform are released -- not to mention enhancing the app to include new and improved Archive features! And because an app would require long-term maintenance by a dedicated team, it’s not something we can reliably fund with donations.

  But coding and testing resources don't even begin to scratch the surface of what would be needed to support an app! Resources would also be needed from the following teams:

  • Support would need to be staffed, trained, and equipped to help with any technical issues encountered on each platform,
  • Our Documentation team would have to create and continually update support documents for the app, and
  • The Translation team would have to translate and continually update the documentation to make the app accessible to non-English speakers.

  Not only would this be more resources than we currently have available, it would also pull team members away from working in support of our roadmap.

  Our team's goal is to keep the Archive available and accessible to as many people as possible. The best way we can do so is by focusing our efforts on building a single, responsive version of the Archive that works (and works well!) on as many devices as possible. We are eternally dedicated to ensuring that this includes devices of all shapes and sizes, and will continue to focus resources on enhancing the site's mobile responsiveness and usability for all. That means a standalone app just isn't possible at this point in the Archive's development.

  To close on a security note, if a third-party app or website requests your AO3 login information, please proceed cautiously and be aware that you are providing this information at your own risk. While there are no current security concerns, please be sure to change your password if you believe your account may have been compromised at any time.

 • Archive of Our Own (Наш Архив)

  By .Xierroh on Torsdag, 2 July 2015 - 1:00am
  Message type:
  Tags:

  Archive of Our Own – AO3 (Наш архив) - это некоммерческий сайт для хранения трансформационных работ, таких как: фанфикшн, фанарт, фан-видео и подфики. АО3 - это пространство, полностью созданное и управляемое фанатами, где пропаганда правомерности и социальной значимости, которую проводит OTW (Организация Трансформационных Работ) приносит пользу фанатскому творчеству.

  АО3 вышел в бета-стадию в ноябре 2009 и достиг 1 миллиона загруженных фан-работ в феврале 2014. К июлю 2014 на сайте было около 350 000 зарегистрированных пользователей с фан-работами в более чем 15 000 фандомов.

  АОЗ полностью создан и разработан волонтерами фандома. Многие наши добровольцы приобрели навыки программирования, дизайна и работы с документами, работая над проектом. Открытое программное обеспечение сайта в данный момент расположено на GitHub. Серверы АО3 полностью проспонсированы пожертвованиями в OTW. Пользователи не платят, и на сайте нет рекламы.

  Одни из примечательных функций АО3:

  • скачивание фан-работ в различных форматах (ePub, HTML, Mobi, PDF) одним кликом
  • система свободных тэгов, которая позволяет авторам выбирать для классификации свои собственные тэги
  • системы комментариев, кудос и закладок
  • возможность для пользователей просматривать фан-работы поглавно или полностью и связывать фан-работы в циклы.
  • возможность размещать коллекции фан-работ и челленджи
  • возможность импортировать фан-работы, ранее опубликованные в другом месте

  Дополнительную информацию о проекте можно найти в ВиО, на карте АО3 и в новостных постах АО3. Новости АО3 таже доступны на Twitter и Tumblr.

 • Learn about the Posting and Editing form on AO3!

  By Kiri Van Santen on Tirsdag, 2 June 2015 - 4:29pm
  Message type:

  banner by caitie of chat-related words and emoticons in chat bubbles'

  AO3 Support staffers are the people who receive your tickets through the Support and Feedback form and try to respond as soon as possible to register your feature suggestion, pass your bug report on to our coders, or do their best to help you out with a problem. However, when it comes to explaining how to do things or why something doesn't seem to be working right, the formal back-and-forth emails of a Support request aren't always ideal.

  So Support will be holding an Open Chat session in our public chat room.

  Unlike previous Open Chats, we're trying a new thing this year. This chat will be focused on the Posting and Editing forms! We'll have a walkthrough of tricks, methods, and known issues when adding your fannish creation to the Archive. Want some suggestions on how to add comments and notes beyond what the tags field will allow? Have a translation, or remix, or other creation inspired by an existing work? Are you posting to a challenge but never get it to work quite right? Are you wanting to post a work in a different language? Come find out how! (We'll still have a few staffers around to answer some general questions, too.)

  We'll be available on Sunday, June 7, 16:00 UTC to 18:00 UTC (what time is that in my timezone?). If you can't make it to this one, keep an eye out for future chat announcements.

  If you're having a problem using the Archive, want help trying something new, or would like an explanation of one of our features, please drop in and talk to us in person!

  Some guidelines from Support, just to keep things running smoothly

  As Support, our function is to help users with bugs and issues, and pass reports on to our Coders and Systems team, who actually keep the place running. This means that policy questions are way over our capacity. So, if you have questions or comments about AO3 or OTW policies, good or bad, Support Chat isn't the right place for them. If you do want to talk to someone about policy issues, we can direct you to the appropriate admin post or contact address so you can leave feedback directly for the people dealing with the area of your concern.

  Additionally, if a question looks like it might violate a user's privacy to answer (if it needs an email address or other personal information, for example) we may not be willing to work with it in chat. In those cases, we'll redirect a user to the Support Form so we can communicate via email.

  We'd be happy to help you with any questions, and anything else you're having trouble doing or would like to try doing with the Archive. And if you miss us and have any questions, you can always send us a ticket!

 • April Showers 2015 Roundup

  By Claudia Rebaza on Fredag, 8 May 2015 - 2:41pm
  Message type:

  Banner by Sidhrat of 2 wooden signs in the rain, one with an AO3 logo and one with a Fanlore logo.

  Now that our membership drive has wrapped up (thank you, everyone!) we also want to give you a wrap-up reminder of our April Showers fandom celebrations from this year.

  Below, we've collected the links to every fandom post we made, along with links to each fandom's AO3 and Fanlore pages, so you can make sure you didn't miss any of them. And the April Showers Recs (2015) collection has recommended works in dozens of fandoms, so you can make spring last as long as you want!

  We'd love to thank each and every one of you who reblogged, retweeted, liked, and clicked on any of our tweets or Tumblr posts... but that would take too long and would get in the way of your checking out all the great fandoms listed here. Enjoy!

  Highest clickthroughs from the AO3 twitter:

  Jupiter Ascending
  Gravitation
  Kingsman

  Most notable posts from the AO3 tumblr:

  Jupiter Ascending
  Agent Carter
  Orphan Black

  Highest clickthroughs from the Fanlore twitter:

  Redwall
  Jupiter Ascending
  Kingsman

  Week One:

  1. Dragon Ball -- [AO3] [Fanlore]
  2. Jupiter Ascending -- [AO3] [Fanlore]
  3. Redwall Series -- [AO3] [Fanlore]
  4. Nabari no Ou -- [AO3] [Fanlore]
  5. Snowpiercer -- [AO3] [Fanlore]

  Week Two:

  1. Over The Garden Wall -- [AO3] [Fanlore]
  2. Valdemar Series -- [AO3] [Fanlore]
  3. Hellblazer/Constantine -- [AO3] [Fanlore]
  4. Alex Rider -- [AO3] [Fanlore]
  5. Black Books -- [AO3] [Fanlore]
  6. Marble Hornets -- [AO3] [Fanlore]
  7. Orphan Black -- [AO3] [Fanlore]

  Week Three:

  1. Ib -- [AO3] [Fanlore]
  2. Cobra Starship -- [AO3] [Fanlore]
  3. RWBY -- [AO3] [Fanlore]
  4. The Fault in Our Stars -- [AO3] [Fanlore]
  5. Shadow Hearts -- [AO3] [Fanlore]
  6. Le Petit Prince -- [AO3] [Fanlore]
  7. Agent Carter -- [AO3] [Fanlore]

  Week Four:

  1. Nochnoy Dozor -- [AO3] [Fanlore]
  2. Kingsman -- [AO3] [Fanlore]
  3. Cabin Pressure -- [AO3] [Fanlore]
  4. Gravitation -- [AO3] [Fanlore]
  5. The Last of Us -- [AO3] [Fanlore]
  6. How to Get Away with Murder -- [AO3] [Fanlore]
  7. Carmilla -- [AO3] [Fanlore]

  Week Five:

  1. Ouran High School Host Club -- [AO3] [Fanlore]
  2. Minecraft -- [AO3] [Fanlore]
  3. Wicked -- [AO3] [Fanlore]
  4. Book of Life -- [AO3] [Fanlore]

 • Ebooks Tree and Fanwork Content

  By Kiri Van Santen on Onsdag, 15 April 2015 - 6:56pm
  Message type:
  Tags:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  The OTW began receiving reports on Monday, April 13, that a site called Ebooks Tree was hosting downloadable files of works posted to the Archive of Our Own, and that they were charging for access to these files. Since then our Legal team has been investigating the entities involved and our Accessibility, Design, & Technology Committee has been finding out what had been done with AO3 content and how.

  Upon further investigation, it became clear that Ebooks Tree is not hosting MOBI files of AO3 works, but linking directly to the versions hosted on the AO3 servers, and we do not currently believe they are hosting PDF files, either. The AO3 team has taken action to prevent anyone from downloading works if they were following the links provided by Ebooks Tree.

  In the meantime, we have received many questions from fans through both our news outlets and the AO3 Support form. We would like to compile here some of the responses we have already made, as well as address steps that fans can take. We would like to ask that if you have further questions you make them here as it will be easier for more people to get the same information.

  What is AO3 Doing To Prevent Fanworks From Being Taken?

  As much as we’d like to prevent a recurrence of this kind of issue, we want to take steps that will not end up interfering with fans' use of the Archive of Our Own and content found there. Here are some things we can do and steps fans can take:

  1. The AO3 discourages bots from accessing downloads in our robots.txt rules. While these rules are usually followed by entities such as search engines, bots can also be set to ignore these rules.
  2. We are limiting how many files can be downloaded (and how fast) and could tweak these settings further.
  3. The only way we can prevent bots from downloading files would be to add a CAPTCHA button to downloads, and this would not meet our first goal of maximum inclusivity. CAPTCHA and reCAPTCHA interfaces only work in a limited set of circumstances and create a number of problems for users who are not fluent in English or who have visual, auditory, or cognitive disabilities.
  4. We could also eliminate downloads entirely, but some users depend on downloads due to limited internet time or because they only have mobile access.
  5. Users can opt to keep fanworks locked away from anyone or anything that isn’t a logged-in AO3 user. In order to do so, edit your work and checkmark the “Only show your work to registered users” option, located in the Privacy box. While very dedicated PDF thieves could theoretically circumvent this by creating an account for their bots, this can help.
  6. If you are not yet a registered user at AO3, request an invite! Other than bots, everyone is welcome to have their own account at any of our projects. To get an AO3 account, click the ‘Get Invited!’ button on the front page, and you'll be able to add your email address to the automated invite queue. The queue is first come, first served, and invite codes are sent out on a regular basis. The wait time is usually less than 48 hours, but be sure to check your spam folders if it's been more than a few days.

  Avoid Possible Phishing Scams

  It is possible that the purpose behind offering content from Ebooks Tree was to gather financial information from users. To access their files they require you to sign up via a site called http://www.lazygame.net/ and give your credit card info. It is probably a very bad idea for fans to take this step.

  What Can Fans Do if Their Fanworks Actually Are Hosted Elsewhere?

  Fans who find their works taken and used elsewhere without their permission may want to consider using this template to tell those sites to take down your content:

  • Your Name and/or Pseudonym as an e-signature (or the name of the person you’ve authorized to submit this request, with a slash before it and after it):
  • Link(s) to the unauthorized works (link to the pdf, the mobi and the page hosting all of it)
  • Link(s) to an authorized version of your work (whether on AO3, tumblr, LJ or somewhere else)
  • An email address of the submitter (include it again even if it’s in the header)
  • This statement: I have good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
  • This statement: The information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

  Legal Options for Fanworks

  Here are some questions fans have had about their works, along with replies from our Legal Advocacy team.

  1. “Do I even own any copyright in my fanworks?” Answer: yes, you automatically own copyright in your original expression. You don’t own any rights in the characters, settings, etc. that you’ve based your fanworks on, but you do own rights in what you, yourself, have added to them—which means people can’t copy and sell your fanworks without your permission.
  2. “Can the OTW make a copyright claim on behalf of all people whose works have been taken off the AO3?” Answer: No. We don’t own any rights in your work, and that’s how you’d want it! When you post work on the AO3, you give the AO3 the right to display it, but you don’t give the AO3 any ownership rights at all -- which means the OTW doesn’t have the legal ability to, for example, issue a DMCA takedown notice for all of the AO3-hosted works, as some have suggested.

  We will be updating this post should further information become available so please check back or leave questions here.

Sider

Subscribe to Vores eget arkiv (Archive of Our Own)