Cwestiynau Cyffredin

Archive of Our Own (Archif Ein Hun)

Pam creu archif arall?

Ein gôl cyntaf yw i greu meddalwedd newydd, sy’n rhad ac am ddim ac yn god agored i adael ffaniau gwesteio archifau cadarn llawn nodweddau eu hun, sydd gallu cynhali canoedd ar filoedd o storïau, a sydd gyda nodweddau o rwydweithiau cymdeithasol i galluogi ffaniau cysylltu a’i gilydd trwy eu gwaith.

Ein ail gôl yw i ddefnyddio’r feddalwedd i ddarparu lle gwesteio canolig anfasnachol a ddi-elw i ffanstorïau a ffangyfryngau trawsffurfiadwy eraill, ble cawn nhw eu diogelu gan eiriolaeth yr “Organization for Transformative Works – OTW” (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a gallen nhw cymryd mantaes o waith yr OTW mewn ddatgan y dadl am yr werth cyfreithlon a chymdeithasol o’r ffangyfryngau hyn. Yn annhebyg i archifoedd eraill, ni chaiff ”Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun) ei rhedeg gan unigolion a all cael diddordebau mewn teyrnasoedd sy’n newid a’r tymhorau, ond gan fudiad ddi-elw sydd wedi’i rhedeg gan fwrdd etholiadwy sy’n cylchi trwy nifer o ffaniau ymroddedig. Gobeithiwn bod hyn yn arwain at archif fwy parhaol a sefydlog i gymharu â archifau neu wasanaethau eraill.

Pwy sy’n elwi o’r AO3? Oes rhaid i defnyddydd tali?

Does neb yn elwi o’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) na’i chynnwys, yn cynnwys yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) fel mudiad; mewn wirionedd, mae’r cyferbyn yn wir, oherwydd mae’r OTW yn talu i westeïo’r AO3. Ni chaiff hysbysiadau eu dangos ar yr AO3. Yn lle, rydym ni’n gwneud ralïau cyfrannu cyhoeddus, fel ar y radio. Bydd cyfraniadau byth yn ofynnol i defnyddio’r AO3 neu unrhyw un o’i hoffer.

Pam ydy hi’n cymryd mor hir i greu meddalwedd archifo?

Nid yw adeiladu’r fath o feddalwedd archifo mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsfyrfiadwy) eisiau yn broses syml. Nid ydym ni’n gosod archif wrth ddefnyddio meddalwedd bresennol, ond adeiladu meddalwedd archifo newydd a chod agored sydd wedi’i dylunio o gwmpas anghenion ffaniau, sydd yn haws i arofalu ac i ail-defnyddio, a sydd gallu delio a filiynau o storïau, sy’n dod o canoedd ar filoedd o defnyddydd cydamserol.

Mae’r gwaith hon yn cael ei gynnal gan grŵp o wirfoddolydd, yn cynnwys grŵp o wirfoddolydd dan hyfforddiant sy’n dysgu sut i ysgrifennu ac arofalu am god, i helpu adeiladu cymuned codio ffanyddol. Mae hyn yn grŵp o bobl sydd gallu helpu arofalu am y feddalwedd archif yn y dyfodol. Mewn eiriau arall, nid ydym yn unig yn adeiladu’r feddalwedd archif, rydym ni’n hefyd adeiladu’r adeiladydd.

Yn ôgystal a hyn, rydym ni wedi cymryd yr amser i ddatblygu polisïau cyfun ac addasiadwy i ffaniau, gyda cyn gymaint o mewnbwn ffanyddol a sy’n bosibl; gallwch weld y canlyniad trwy edrych ar ein Telerau ar yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun).

Mae hyn yn cymryd tipyn o amser i’w wneud, ond rydym ni’n credu’n hollol fod hyn yn werth yr amser. Gallwch dilyn cynydd datblygiad AO3 yn ein cylchlythyrau ac ar ein blog. I fod yn rhan o hyn, cysylltwch â phwyllgor Recriwtio a Gwirfoddoli.

A yw’r OTW yn ceisio ailosod pob archif arall?

Na. Mewn wirionedd, rydym ni’n gobeithio bydd ffaniau eraill yn defnyddio ein meddalwedd archifo, a fu’n gôd agored a rhad ac am ddim, i adeiladu archifoedd eu hun.

Yn yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun), rydym yn gobeithio creu archif aml-deyrnas gyda nodweddion da a pholisïau addasiadwy i ffaniau, sy’n addasiedig a sydd gallu cael ei raddu, a sydd gallu bodoli am eisoes i ddod. Hoffwn ni bod yn llyfrgell adnau i deyrnasoedd, lle all pobl rhoi copïau wrth gefn o’i waith neu phrosiectau a chael cyswllt sefydlog, nid yr unig lle ble mae pawb yn postio eu gwaith. Nid yw hyn yn hyn neu’r llall, mae hi’n fwy am bawb!

Sut allai gael cyfrif ar yr AO3?

Wnaeth yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) mynd mewn i beta agored yn fis Tachwedd, 2009. I creu cyfrif, rydych chi angen gwahoddiad. Rydym yn defnyddio system gwahoddiad felly gall yr AO3 tyfu’n rheolaidd. Mae’n rhaid i ni ychwanegu defnyddydd newydd yn raddol felly mae’r nifer o cyfrifau ddim yn tyfu’n fwy na beth mae ein caledwedd, rhyngrwyd band eang, help a chymorth gallu delio a. Mae hyn yn gwneud siwr bod pawb yn cael profiad mor orau â phosib. Pan rydych chi wedi derbyn gwahoddiad ebost, cliciwch y cyswllt yn yr ebost i fynd i’r dudalen greu cyfrif. Os rydych chi wedi cael cyswllt gwahoddiad o ddefnyddydd arall, dylwch clicio’r cyswllt honno i fynd a chithau i’r lle iawn.

Rydw i’n rhedeg archif, a dwi eisiau mewnforio hi/gwneud copï wrth gefn ohoni. Beth os rhaid i mi gwneud?

Cysylltwch â Open Doors (Drysau Agored) i ddefnyddio ein hoffer mewnforio. Gadewch i ni gwybod os mae na anghenion arbennig gydach, os gwelwch yn dda – er enghraifft, os rydych chi eisiau i ni cymryd dros arofaliad yr hen barth, neu os mae eich archif yn cynnwys cynnwys aml-gyfrwng.

Faint o ddefnyddyddion Ewropeaidd sydd gennych?

Yn ôl dyluniad, nid yw’r OTW yn olrhain pob defnyddyddion, ac ni all greu hanes pori i bob unigolyn. Yn seiliedig ar ragdybiaethau am ddefnydd cyffredin sy’n rhesymol yng ngoleuni ein profiad, amcangyfrifwn fod nifer y defnyddwyr Ewropeaidd gweithredol misol tua 3.48 miliwn. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i wneud rhagdybiaethau gwahanol yn y dyfodol. Hefyd, mae ansicrwydd ynghylch beth yw “platfform” neu “wasanaeth” o dan y Ddeddf Gwasanaethau Digidol ac a yw prosiectau fel yr Archif Ein Hun a’n Ffanllên yn “blatfformau” neu’n “wasanaethau” ar wahân i’w gilydd. Rydym yn cadw’r hawl i ailedrych ar y cwestiwn hwn yn y dyfodol, ond mae ein hamcangyfrif yn cwmpasu ein holl brosiectau ar hyn o bryd.

Fanlore (Ffanllên)

Beth yw “Fanlore” (Ffanllên)?

Mae Ffanllên yn wici – gwefan aml-awdurol – a all pob ffan cyfrannu at. Ein gôl yw i recordio hanes cymunedau ffan, ac hefyd eu cyflwr cyfredol, trwy recordio ffangyfryngau, ymarferion ffan, terminoleg ffan, ffaniau unigol a digwyddiadau sy’n berthnasol i ffaniau. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y dudalen Amdanom Ni ar Ffanllên a’r dudalen Holiadau Cyffredin Ffanllên.

Beth yw scôp y wici Ffanllên?

Mae scôp Ffanllên yn cynnwys teyrnasoedd ac ffangyfryngau trawsffurfiadwy o bob math. Rydym ni yn edrych i westeio cyfraniadau o ddetholiad amrywiol o ffaniau wrth iddyn nhw rhannu eu profiad nhw o’r hanes o’i cymunedau ffanyddol.

Beth ddylai gwneud os credaf bod erthyglau neu gwybodaeth ar goll?

Mae pob ffan a phobl â diddordeb yn cael eu gwahodd i gyfrannu at Ffanllên trwy greu erthyglau neu drwy ychwanegu gwybodaeth at dudalennau sydd yn bodoli’n barod. Mae unrhywbeth gallwch cyfrannu tuag at gadwraeth hanes ffanyddol yn cael ei groesawi.

Hoffem golygu tudalen ar Ffanllên, ond nid ydwyf yn gwybod sut. Help!

Rydym yn gyffroes i groesawi golygydd newydd i Ffanllên, a mae gennym ni llawer o adnoddau i chi ddechrau. Dechreuwch gyda ein awgrymiadau am Bori Ffanllên a’r Tiwtorial Golygu Sylfaenol, ac wedyn gwnewch yn siwr i bori ein tudalennau gefnogi mwy fanwl. Byddwch hefyd eisiau cael gwybod o ein polisïau.

Pan rydych yn dechrau golygu, bydd y Dwylldalen Olygu Ffanllên iyn adnodd go bwysig – fel y bu y rhestr hon o dempledi sydd yn cael ei defnyddio’n aml o gwmpas y wici. Os mae angen mwy o gymorth arnoch, gallwch hefyd cysylltu â’n gerddwyr am help golygu. Mae tudalennau fer neu cyflwynedig yn cael ei groesawi!

A fyddech chi’n cysylltu hunanieithoedd ffanyddol ac hunanieithoedd bywyd byw yn wici Ffanllên?

Mae gen yr wici Ffanllên polisi amddiffyn hunanieithoedd, sydd yn gwneud yn siwr bod ffaniau yn gallu cadw eu hunanieithau ffugenwol ffanyddol ar wahan i’w enwau bywyd byw, os hoffem. Yn ychwannegol, mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Ffan) yn ymroddiedig i amddiffyn preifatrwydd ffaniau, defnyddydd OTW neu ddim. Os mae rhywyn wedi golygu’r wici i gysylltu eich hunaniaeth bywyd byw a’ch hunaniaeth ffanyddol heb eich caniatâd, cysylltwch â Ffanllên a fyddem ni yn gweithio â chi i datrys y broblem.

Pam yw’r wici dim ond ar gael trwy cyfrwng Cymraeg? A allai cyfrannu at y wici mewn iaith arall?

Mae teyrnassoedd ffanyddol yn ryngwladol, ac rydym yn croesawi cyfraniadau o ffaniau dros y byd i gyd. Ar y foment, mae Ffanllên yn adnodd cyfrwng Saesneg, ond mae golygydd yn cael ei annog i ddogfennu teyrnassoedd, ffangyfryngau a chymunedau ffan a oedd efallai wedi’i arweinio yn iaith ddi-Saesneg. Os hoffech cyngor ar neu cefnogaeth i ddogfennu rhannau o deyrnassoedd ddi-Saesneg, neu os gennych chi diddordeb mewn gweithio gyda Ffanllên i wella scôp rhyngwladol y wici, cysylltwch â ni.

Ariannol

Pwy sy’n elwi o ffyrfiant yr OTW?

Mewn ffordd ariannol, does neb yn elwi; mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad di-elw, felly mae unrhyw elw mae’r OTW yn ei greu yn mynd i fewn i goffrau’r OTW i gefnogi’r gwaith mae’r OTW yn ei wneud. Ar y funud, nid oes gen yr OTW unrhyw staff ar gyflog, a mae hi’n cael ei rhedeg gan gwirfoddolyddion. Mae ein polisi gwrthdrawiad buddiannau yn un sy’n cael ei hawrgrymu gan “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad) yr Unol Dalaeithau.

Ble chaiff yr OTW ei hymgorffori?

Mae’r OTW (Mydiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi’i hymgorffori yn nhalaith Delaware, yn yr Unol Dalaithau.

Pam oes angen arian ar yr OTW, a ble fydd yr elw’n cael ei wario?

Mae’n rhaid i’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) defnyddio arian i brynu nwyddau a gwasanaethau ni all ei gwirfoddolyddion eu darparu, fel taliadau i wneud a’i gweithredidau a rhai taliadau gweinyddol. Mae taliadau gweithredidol yn cynnwys arian i brynu meddalwedd ac hefyd arian i brynu llê gweinydd, i greu a chynnal yr archif. Mae taliadau gweinyddol yn cynnwys llawer o eitemau sy’n debygol o fudiadau di-elw, fel yswiriant, taliadau prosesydd a thaliadau misol i gadw cyfrif banc. Wrth i’r mudiad tyfu, bydd adnoddau gweinyddol ac ariannol ychwanegol yn cynnwys gwasanaethau o gyfrifydd, arlwydd treth ac archwilydd annibynnol.

Pwy sy’n dewis beth mae elw’r OTW yn cael ei wario ar?

Yn y diwedd, y Bwrdd sy’n gyfrifol am y ddewisiadau ariannol fel rhan o’i rhwymedigaethau ymddiriedol. Mae trysorydd y Bwrdd yn benodol yn gyfrifol am greu a mewnblannu cyllideb yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), ond mae rhaid i’r Bwrdd pleidleisio i gymeradwyo’r cyllideb, a hefyd i gymeradwyo unrhyw taliadau anrhagweledig. Am daliadau llai, bydd y Bwrdd yn darparu cyfrifoldeb i bwyllgorau’r OTW, i ddatgan pa nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen.

Sut allai cyfrannu at yr OTW? Allai gyfrannu os nad ydwyf yn byw yn yr Unol Dalaethau?

Gall yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) cymryd cyfraniadau o bob gornel o’r byd trwy gyfraniadau ar-lein, neu drwy ysgrifennu siec a’i hanfon i’n blwch Swyddfa Bost. Gwelwch y dudalen “Cefnogwch yr OTW” am mwy o fanylion.

Ni fydd ein prosesydd taliad yn dangos rhifau cyfrifau banc neu gerdynau credyd i’r OTW. Bydd sieciau personol yn dangos rhyw faint o fanylion cyfrif arnyn nhw, ond ni fydd y fath yna o fanwl yn cael ei ddal.

A all cyfraniadau i’r OTW bod yn di-dreth?

Ydyw, yn yr Unol Dalaethau. Mae “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad) y Unol Dalaeithau wedi cymeradwyo statws di-dreth a ddi-elw yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy). Un o fuddion ein statws di-elw yw gall unrhyw cyfraniad rydych chi’n gwneud i’r fudiad fod yn ddi-dreth yn yr Unol Dalaeithau, yn cynnwys y taliad $10 (UD) am aelodaeth i’r OTW! Gall eich cyfraniadau gorffenol hefyd bod yn di-dreth, yn ôl i’n dyddiad ymgorffori – Medi’r 7fed, 2007.

Os rydych chi’n dod o du allan yr Unol Dalaethau, efallai bydd eich cyfraniad ddim yn di-dreth. Ymgynghorwch â chynghorydd treth, a gwelwch os all anrheg i fudiad “US 501(c)(3)” fod yn di-dreth o dan eich cyfreithiau lleol.

Sut mae’r OTW yn amddiffyn y data a chaiff ei gasglu ar unigolion sy’n cyfrannu?

Mae’n rhaid i’r OTW casglu rhyw faint o gwybodaeth (fel enw, cyfeiriad, a.y.y.b.) o gyfranwyr i gydymffurfio â rheoliadau’r “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad). Oherwydd bod llawer o ffaniau yn defnyddio ffugenwau yn eu bywyd ffanyddol, mae’r gwybodaeth hyn yn cael ei ddal yn agos gan yr OTW, and ddim ond y trysorydd ac aelodau pwyllgor Datblygiad ac Aelodaeth caiff ei weld. Ddim ond cyfraniadau arian papur all fod yn gwbl gyfrinachol.

Pa mesuriadau sydd wedi’i mewnblannu i amddiffyn buddsoddiadau’r aelodau?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gofforaeth di-elw, sy’n darostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau sy’n arddweud ei chyfrifoldebau ymddiriedol i weithgareddu mewn ffordd sy’n ategu ymddiried y cyhoedd. Bydd yr OTW yn cael ei harchwilio nid yn unig gan ei haelodau a ffaniau tu fás i’r mudiad, ond hefyd gan yr “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad) a’r talaith Ddelawêr, ein talaith ymgorfforiedig.

Mae nifer o amddiffyniadau ychwanegol wedi’i sefydlu. Mae camdefnyddio arian yr OTW yn cyfri fel trosedd hoced, a all fod yn darostwng i erlyn. Mae hyn yn gweithredu fel ataliad caled. Bydd darpariad arian yr OTW yn dilyn egwyddorion gyfrifyddol sydd wedi ei dderbyn yn gyffredinol, i wneud â arolygiaeth ac awdurdo taliadau. Mae gwybodaeth ariannol yr OTW hefyd yn cael ei archwilio pob flwyddyn ariannol gan cwmni trydydd parti annibynnol CPA. Yn olaf, mae’n rhaid i’r OTW ffeilio Ffurflen 990 gyda’r “IRS” pob blwyddyn i adrodd gweithgareddau ariannol y mudiad.

Mae ffurflenni archwilio a ffurflenni 990 ar gael yn gyhoeddus ar wefan yr OTW Tudalen dogfennau adroddiadau & llywodraethu a hefyd Taflen y pwyllgor ariannol.

Cyfreithiol

Pam ydy’r OTW yn credu bod cyfryngau trawsffurfiadwy yn gyfreithiol?

Mae hawlfraint i fod i amddiffyn hawl y creadwr i elwi o’i ngwaith am gyfnod o amser, i annog ymdrechion creadigol a rhaniad eang o wybodaeth. Ond nid yw hyn yn atal hawliau pobl eraill i ateb i’r gwaith gwreiddiol, os bydd hi’n sylwebaeith feirniadol, parodi neu, fel credwn ni, cyfryngau trawsffurfiadol.

Yn yr Unol Daleithiau, mae hawlfraint wedi’i gyfyngu gan athrawiaeth defnydd teg. Dalwyd yr achos cyfreithiol Campbell y.e. Acuff-Rose bod rhaid i ddefnyddiau trawsffurfiadwy cael cydnabyddiaeth arbennig o fewn dadansoddiadau defnydd teg. I’r rhai sydd a diddordeb mewn darllen dadansoddiadau cyfreithlon fanwl, gall fwy o wybodaeth cael ei ddarganfod ar tudalen Dadansoddiad Cyfreithiol Ffanllên.

Beth yn union yw defnydd teg?

Defnydd teg yw’r hawl i ddefnyddio deunyddiau hawlfreintiol rhywfaint heb gael caniatâd neu dalu. Mae o’n gyfyngiad syml ar gyfraith hawlfraint sy’n amddiffyn rhyddfraint mynegiad. Mae “defnydd teg” fel brawddeg yn Americanaidd, er bod gan bob cyfraith hawlfreintiol rhyw fath o gyfyngiad i gadw hawlfraint o fod yn sensoriaeth breifat.

Mae defnydd teg yn ffafrio defnyddiau sydd (1) yn anfasnachol a ddim yn cael ei werthu am elw; (2) yn drawsffurfiadwy, yn rhoi ystyr newydd i’r gwreiddiol; (3) yn gyfyngedig, a dim yn dyblu’r gwreiddiol yn gyfan, ac; (4) dim yn allddodyn i’r gwaith gwreiddiol. Nid yw unrhyw un o’r ffactorau hyn yn angenrheidiol i amodi am ddefnydd teg, ond maen nhw’n helpu, a chredem ni bod ffanweithiau fel y rhai yn yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun) yn amodi’n hawdd fel defnydd teg, wrth edrych ar y ffactorau hyn.

Beth yw barn yr OTW ar lên-ladrad yn erbyn ffanstorïau?

Mae yna wahaniaeth rhwng llên-ladrad (sef y defnydd o waith rhywun arall heb briodoliad a dweud ei fod yn waith eich hun), ffanstorïau (sef defnydd gwaith sydd wedi’i phriodoli neu sy’n amlwg ddim yn gwaith gwreiddiol i greu storï newydd yn ngeiriau’r ffan-awdur) a dyfyniadau (defnydd bach o waith sydd wedi’i phriodoli).

Gan “amlwg” rydym yn meddwl er bod efallai bydd ffan-awdur ddim yn rhoi priodoliad yn ei storï, bydd darllenwyr yn gwybod nid oedd y ffan-awdur wedi creu “Wonder Woman” neu “Voldemort” neu’r frawddeg “Use the Force, Luke”.

Mae llên-ladrad yn ddichellgar ac yn atal yr awdur rhag cael clod am ei ngwaith. Mae ffanstorïau a dyfyniadau yn ddefnyddiau teg a phwysig sy’n cydnabod yr awdur gwreiddiol a’i ngwaith. Nid yw’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cefnogi llênladrad; rydym ni yn cefnogi ffanstorïau a dyfyniadau

A yw’r OTW yn ceisio newid y gyfraith?

Na. Mae’r gyfraith achos yn y sefyllfa hon yn gyfyngedig, ond credom ni bod y cyfreithiau hawlfraint bresennol yn cefnogi ein dealltwriaeth o ffanstorïau fel defnydd teg.

Rydym yn ceisio ehangu gwybodaeth ffaniau ynglŷn â hawliau creadwyr ac i leihau drysedd ac ansicrwydd ar ochr ffaniau ac ochr creadwyr proffesiynol amdan ddefnydd teg a’i defnydd yn ffangyfryngau. Un o ein modelau yw’r ddatganiad creadwyr ffilmiau dogfen ar ymarferion gorau ynglŷn â defnydd teg, sydd wedi helpu gwneud rôl defnydd teg o fewn creu ffilmiau dogfen yn glîr.

Pwy yw partneriaid cyfreithiol yr OTW?

Mae pwyllgor Cyfraith yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn ymgynghori a’r “Stanford Fair Use Project” (Prosiect Defnydd Teg Stanford) a’r “Electronic Frontier Foundation” (Sefydliad Cyffindir Digidol).

A yw’r OTW yn cefnogi’r masnacheiddio o ffanstorïau?

Cenhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yw amddiffyn creadwyr ffan yn gyntaf, sy’n gweithio’n benodol am gariad ac sy’n rhannu eu gweithiau rhad ac am ddim o fewn yr economi ffan gyfrannol, sy’n edrych i fod yn rhan o gymuned ac eisiau cysylltu â ffaniau eraill, ac i ddathlu ac ymateb i’r gweithiau maent yn mwynhau.

Mae’r ffaniau rhain yn creu cymunedau dirgrynol ac actif o gwmpas y gwaith maen nhw yn dathlu, yn tueddu gwario llawer o arian ar y gwaith gwreiddiol a’i nwyddau cymdeithol, ac yn annog ffaniau eraill i brynu’r nwyddau hefyd. Nid yw ffaniau yn cystadlu a gwaith y creadwr gwreiddiol – os unrhyw beth, maent yn helpu hybu fo.

Tra bod rhai gweithiau trawsffurfiadwy yn cylchredeg yn gyfreithiol yn y farchnad am-elw – er enghraifft, parodïau fel ”The Wind Done Gone”, sef ail-ysgrifeniad o “Gone With The Wind” o safbwynt caethwas, dadansoddiadau beirniadol sy’n dyfynu’n eang o’r gwreiddiol, arweinlyfrau heb awdurdod a.y.y.b. – nid yw hyn yn rhywbeth mae ffan-creuadwyr a ffan-awduron yn eu gwneud, neu sy’n edrych am wneud. Rydym ni eisiau mwynhau ein difyrweithiau ac ein cymunedau, ac i rannu ein gwaith creadigol, heb yr ofn bydd rhyw cyfreithiwr eiddgar at ryw cofforiaeth yn dechrau anfon llythyrau “cease and desist” (darfod a pheidio), ddim yn seiliedig ar unrhyw haeddiant cyfreithlon, ond ar y pwys anghyfartal o arian ar ei ochr.

Faint o ddefnyddyddion Ewropeaidd sydd gennych?

Yn ôl dyluniad, nid yw’r OTW yn olrhain pob defnyddyddion, ac ni all greu hanes pori i bob unigolyn. Yn seiliedig ar ragdybiaethau am ddefnydd cyffredin sy’n rhesymol yng ngoleuni ein profiad, amcangyfrifwn fod nifer y defnyddwyr Ewropeaidd gweithredol misol tua 3.48 miliwn. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i wneud rhagdybiaethau gwahanol yn y dyfodol. Hefyd, mae ansicrwydd ynghylch beth yw “platfform” neu “wasanaeth” o dan y Ddeddf Gwasanaethau Digidol ac a yw prosiectau fel yr Archif Ein Hun a’n Ffanllên yn “blatfformau” neu’n “wasanaethau” ar wahân i’w gilydd. Rydym yn cadw’r hawl i ailedrych ar y cwestiwn hwn yn y dyfodol, ond mae ein hamcangyfrif yn cwmpasu ein holl brosiectau ar hyn o bryd.

Rydwyf yn creadwr proffesiynol. A yw’r OTW yn ceisio chwalu fy hawlfraint?

Ddim o gwbl. Nid yw’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gwrthwynebu’r hawl sy’n gadael i berchnogion hawlfraint awdurdodi gweithiau deilliadol, er enghraifft addasiad ffilm marchnad dorfol o’r gwaith, neu awdurdodi rhywun penodol (fel plentyn yr awdur) i gyhoeddi dilyniadau masnachol. Mae’r Cadeirydd Bwrdd gwreiddiol yr OTW, Naomi Novik, yn awdur proffesiynol, sydd gyda gwaith o dan hawlfraint ac sydd â diddordeb mewn y ddwy ochr.

A fu prosiect Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW yn fodlon i helpu ffaniau tu fas i’r Unol Daleithiau, ble mae cyfreithion hawlfraint yn wahanol?

Rydym yn hollol fodlon i helpu os gallem ni ffeindio rhywun a’r wybodaeth gyfreithiol sydd ei angen. Yn ffodus, mae ein ffrindiau draw yn yr “Electronic Frontier Foundation – EFF” (Sefydliad Cyffindir Digidol) yn gwneud ymdrech fawr i ddatblygu gwybodaeth cyfreithiol bydol, ac rydym yn gobeithio galw arnyn nhw yn sefyllfaoedd fel hyn. Mewn pob sefyllfa, UD neu ddim, byddem ni’n gweld beth allem ni gwneud yn seiliedig ar ffeithiau ac ein hadnoddau ein hun.

Beth yw eich cynllun am achos profi?

Nid oes gennym ni cynllun am achos profi. Rydym yn canolbwyntio ar gysylltu â grŵpiau eiriolaeth cyfreithiol fel yr EFF a hefyd datblygu adnoddau cyfreithiol ein hun.

Un o’r datblygiadau fwyaf cyffrous a defnyddiol yn hawlfraint yn ddiweddar yw’r datblygiad o “ymarferion gorau”, sef egwyddorion a gweithdrefnau sy’n sefydlu beth sy’n cyfri fel defnydd teg o fewn y feirniadaeth o gymuned o ddefnyddwyr creadigol. Gall ymarferion gorau amddiffyn hawliau defnydd teg yn llwyddiannus, heb gyfreitha – gwelwch y datganiad ymarferion gorau yn nefnydd teg. Rydym ni’n credu bod ffangyfryngau anfasnachol a thrawsffurfiadwy yn ddefnydd teg fel isafbwynt, a byddai’r OTW yn amddiffyn y safle hwn, fel mae creadwyr ffilmiau dogfen yn defnyddio eu hymarferion gorau i greu ffilmiau a masnachu heb cyfreitha.

Os mae ffanweithiau yn gyfreithlon, nad yw hynny’n meddwl gall cyhoeddwyr neu stiwdios cynhyrchu gwaith deilliad heb ddigolledu’r awduron gwreiddiol?

Na. Mae elw’n bwysig, ac mae’r radd o ansawdd trawsffurfiadwy yn o bwys hefyd: nid yw dweud storïau o gwmpas tân, rhannu ffanstorï ddi-elw yn rhad ac am ddim, creu crynodeb o lyfr mewn adolygiad, neu greu ffilm ddogfen amdan ffaniau yr un peth a mentrau masnachol mawr fel creu rhaglen teledu fawr yn seiliedig ar lyfr.

Nid ydwyf yn byw yn yr UD. Oes yna gywerthydd i ddefnydd teg yn fy ngwlad i? Sut all hyn fod yn wahanol i ddefnydd teg yn yr UD?

Mae gan ran fwyaf o wledydd eithriadau i hawlfraint am fwriadau amrywiol. Yn Ewrop, mae’r term fwyaf cyffredin yw “ymdriniaeth deg”. Mae gwledydd gwahanol yn trin y scôp o hawlfraint a’i eithriadau yn wahanol i’w gilydd.

Er enghraifft, yng Nghanada, nid yw parodi’n cael ei adnabod fel amddiffyniad i hawlfraint yn benodol, er gall parodi bod yn ymdriniaeth deg mewn amgylchiadau addas. Mae gen Awstralia amddiffyniadau cyfyngedig ynglŷn â rhyddfraint cyfathrebu. Mae’n debygol bydd Adolygiad Eiddo Deallusol yn y DU yn dod a newidiadau yng nghyfreithiau’r DU ynglŷn â pharodi a defnydd trawsffurfiol.

Mewn ffordd arall, mae hi’n gymleth. Ac yn newid trwy’r amser.

Os yw fy ngwaith yn cael ei gyhoeddi ar “Archive of Our Own” (Archif Ein Hun), pa gyfreithiau sy’n effeithio fi – fy nghyfreithiau lleol ar ddefnydd teg, neu gyfreithiau UD?

Oherwydd bod yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’i gweinyddion wedi’i sefydlu yn yr UD, credom ni bod cyfreithiau UD yn cymryd effaith i gynnwys yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun), hyd yn oed os mae’r awdur yn breswyl o wlad arall. Ond mae gwledydd gwahanol gyda chredoau gwahanol amdan ymestyniad eu cyfreithiau. Mae cyfreithiau eich gwlad wreiddiol yn fwy na thebyg yn mynd i effeithio chi. Mae’n bosibl bod rhai rhannau o bolisïau’r OTW yn fwy eang, neu efallai mwy cyfyngedig, na chyfreithiau awdurdodau penodol.

Mae mudiadau eraill sy’n gweini cynulleidfa ryngwladol yn delio â llywodraethau cyfreithlon amrywiol, ble mae eu defnyddwyr yn byw, gweithio a chwarau. Er enghraifft, mae “Creative Commons” (Gwerin Greadigol) wedi datblygu proses aml-gam i “porthu” ei trwyddedau i wledydd eraill trwy “cyfieithu’r trwyddedau yn ieithyddol ac yn gyfreithiol, gan addasu’r trwyddedau i awdurdodau penodol“.

Yn ddelfrydol, hoffem ni datblygu proses gymharol o fewn yr OTW, ond am nawr rydym ni’n hapus i weithio gydag ein ffrindiau yn EFF pan rydym yn cymryd rhan yn eiriolaeth gyfreithiol. Os hoffwch chi weithio ar broblemau neu addysg gyfreithlon sydd ddim yn yr UD, cysylltwch â phwyllgor Gwirfoddoli.

Rydwyf yn creadwr proffesiynol. Ac os rhaid i mi osgoi darllen neu gydnabod ffangyfryngau sydd yn seiliedig ar fy ngwaith fy hun?

Mae hyn yn dewis personol. Os bydd darllen, gweld neu wylio ffangyfryngau yn gwneud chi’n flin, paid.

Mae awduron weithiau yn cael eu cynghori i osgoi darllen neu gydnabod bod ffanstorïau wedi trawsffurfio eu gwaith nhw, oherwydd gall awdur darllen stori, mynd ymlaen i ysgrifennu stori debyg, ac wedyn wynebu cyhuddiad gan y ffan bod yr awdur wedi copïo’i stori hw. Mae yna lawer o resymau i anwybyddu’r risg hon, y lleiaf ohonyn nhw yw’r ffaith bod cyfreithiau achos UD yn ffafrio’r awdur yn gyntaf: Ni fydd llys yn derbyn cyhuddiad bod gwaith hwyrach gan yr awdur cyntaf yn yr un bydysawd yn troseddu ar ffanwaith. Pan mae pobl yn dechrau gyda chynsail tebyg, nid yw hi’n syndod bod y ddwy ohonyn nhw yn dod lan a syniadau tebyg – ond mae cyfreithiau hawlfraint UD yn amddiffyn y mynegiad penodol o syniadau, ddim y syniadau ei hun. Hyd yn oed os mae ffanwaith yn debyg i waith hwyrach yn yr un bydysawd, nid yw tebygolrwydd syniadau (er enghraifft, sut mae hudlathau yn gweithio yn “Harry Potter”) yn ddigonol am gais hawlfraint.

Ond nid yw’r amhosibilrwydd o ennill yn cael gwared â posibilrwydd gall rhywun bygwth erlyn. Y broblem wir yw’r ffaith bod hi ddim yn cymryd ffanwaith i gynhyrchu bygythiad! Os mae awdur yn darllen llythyrau o ffaniau neu adolygiadau ar-lein, efallai byddw hw yn dod ar draws syniadau ffan am beth ddylai digwydd i’r cymeriadau; os mae hw yn darllen storïau gwreiddiol, efallai byddw hw yn dod ar draws plot neu gymeriad sy’n debyg i plot neu gymeriad defnyddw hw yn hwyrach. Mewn ffaith, mae’r achos troseddu tebygol o awdur-yn-erbyn-awdur yn cynnwys cyhuddiadau bod un gwaith wedi copïo’r llall, sy’n edrych fel gwaith gwbl anghysylltiol.

Mae cenhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cynnwys esboniad o’r gwahaniaeth rhwng syniadau a mynegiad. Gall llawer o bobl cael yr un syniad am beth fu’n digwydd ar y tymor nesaf o ”House”; ond os maen nhw i gyd yn ysgrifennu storïau sy’n mynegu’r syniad yn wahanol, nid yw’r storïau rhain yn troseddu ar ei gilydd.

Open Doors (Drysau Agored)

Beth yw’r brosiect “Open Doors” (Drysau Agored)?

Mae’r prosiect “Open Doors” (Drysau Agored), rhan o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), wedi’i chysegru tuag at ddiogelu ffangyfryngau i’r dyfodol. Ein gôl arbenigol yw diogelu prosiectau ffan sydd mewn perygl o gael eu colli oherwydd diffyg amser, diddordeb neu adnoddau ar ran y cynhaliwr presennol.

Am fwy o wybodaeth, gwelwch wefan Drysau Agored, sy’n cynnwys tudalen holiadau cyffredin llawn ar gyfer y prosiect hwn.

Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy

Beth yw’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad dielw a chaiff ei sefydlu gan ffaniau i weini ar ddiddordebau ffaniau gan roi mynediad i a diogeli’r hanes o ffangyfryngau a ffandiwyllianau o bob math.

Pam gafodd yr OTW ei chreu?

Gwnaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) gael ei chreu i weithio tuag at ddyfodol ble mae pob gwaith ffanyddol yn cael ei hadnabod fel gwaith cyfreithlon a thrawsffurfiadwy, ac yn cael ei derbyn fel gweithgaredd creadigol dilys.

Ein cenhadaeth yw bod yn rhagweithiol ac arloesol wrth amddiffyn ein gwaith rhag ecsbloethiaeth masnachol a heriau cyfreithiol, ac i ddiogelu ein heconomi ffanyddol, ein gwerthoedd ac ein ffordd o fyw gan ddiogelu a magu ein cyd-ffaniau, ein gwaith ac ein hunaniaeth, wrth ddarparu’r mynediad fwyaf eang posibl i weithgareddau ffanyddol i bob ffan.

Beth ydych chi’n meddwl gan gyfrwng trawsffurfiadwy?

Mae cyfrwng trawsffurfiadwy yn cymryd rhywbeth sy’n barod yn bodoli a’i newid i mewn i rywbeth gyda phwrpas, ystyr neu fynegiad newydd.

Mae cyfryngau trawsffurfiol yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i, ffanstorïau, ffuglen pobl byw, ffanfidiöau ac ffangelf. Mae gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) diddordeb mewn pob math o gyfrwng trawsffurfiadwy, ond mae ein blaenoriaeth yn i gefnogi ac amddiffyn y mathau o waith sy’n cael eu gwesteio yn ein harchif, a’r ffaniau a wnaeth creu nhw.

Pam yw’r termau hyn yn cael ei ddefnyddio?

Cafodd y term “trawsffurfiol” ei ddewis yn benodol i amlygu’r amddiffyniad cyfreithiol fwyaf pwysig am bob math o ffangyfryngau (yn cynnwys storïau pobl byw) yn enw’r mudiad dielw: bod nhw’n drawsffurfiol y testunau gwreiddiol.

Mae defnydd trawsffurfiadwy yn un sy’n, yn eiriau’r Goruchaf Lys yr UD, “ychwanegu rhywbeth newydd, gyda phwrpas pellach neu gymeriad gwahanol, yn newid y ffynhonnell wreiddiol gyda mynegiad, ystyr neu neges newydd”. Mae stori o safbwynt “Voldemort” yn trawsffurfiadwy, a hefyd stori o seren bop sy’n darlunio rhywbeth amdan agweddau presennol ar enwogrwydd neu rywioldeb.

Mae’r llysoedd hefyd wedi dadansoddi ceisiadau “hawl cyhoeddusrwydd” yn erbyn gweithiau creadigol gan ddefnyddio prawf defnydd trawsffurfiol o gyfreithiau hawlfraint, felly mae hyn yn hefyd yn gymhwysol i un o’r problemau cyfreithiol penodol mae storïau pobl byw yn ei wynebu. Oherwydd mae yn o ein bwriadau ni yw amddiffyn yr hawl i ffanweithiau bodoli, mae cael amddiffyniad penodol yn ein henw yn bwysig i’r mudiad.

A yw’r OTW yn cynrychioli teyrnassoedd ffanyddol i gyd?

Nid yw’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) eisiau na allu siarad y teyrnasoedd i gyd: mae teyrnasoedd yn enfawr, dim ots sut yr ydych yn eu diffinio. Ar y funud, mae’r OTW eisiau rhoi cartref defnyddiol, chwiliadwy, dibynadwy a stabl i bob ffanstorï heb feddwl am ei gradd neu’i theyrnas, ac yn y tymor hir ehangu i ffangyfryngau eraill. I wneud hynny, rydym yn ceisio adeiladu isadeiledd stabl ac amddiffynnol – dyna’r OTW.

Rydym yn croesawi pob ffandom yn brosiectau’r OTW, yn cynnwys yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), y “Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy), a’r wici Ffanllên. Rydym ni i gyd sy’n gwneud gwaith trawsffurfiadwy ffanyddol yn wynebu sawl problem gyfreithiol gyffredin; hoffwn ni helpu ein cydffaniau i ymladd llythyrau atal a pheidio dibwynt, neu i ddarganfod help cyfreithiol os mae ganddyn nhw achos da ac eisiau ei erlid.

Rydym yn ceisio darganfod cynghreiriaid a gwneud cysylltiadau cyn i drwbl dod, wrth hefyd egluro i’r byd pam ni ddylai bod trwbl yn dod, oherwydd mae ffaniau yn gwsmeriaid ffyddlon.

Pam ydyw’r datganiadau gwerthoedd a chenhadaeth yn canolbwyntio ar ffaniau benywaidd?

Mae gwreiddiau’r OTW wedi’i sefydlu yng nghymunedau ffaniau gyda degawdau o hanes fel cymunedau sydd wedi’i llenwi a menywod. Heddiw, oherwydd y We a thechnoleg, mae’r cymunedau rhain yn tyfu’n gyflym a chroestorri gyda chymunedau eraill sydd a hanesau gwahanol. Rydym yn gyffroes ac yn obeithiol amdan y ffordd mae ein cymuned yn tyfu a chwrdd ag amrywiaeth o ddiwylliannau ail-gymysga, ac rydym yn croesawi unrhyw un sydd eisiau gwneud beth rydym ni yn eu gwneud. Ar yr un pryd, mae hi’n hefyd yn bwysig i adnabod bod y gymuned greadigol hon wedi cael ei ffurfio gan yr hoffterau o fenywod, oherwydd yn hanesyddol mae hyn yn rhywbeth bendigedig a phrin.

Mae’r OTW yn gwerthfawrogi pob ffan o bob cenedl, a’i chyfraniadau. Ond oherwydd bod yr OTW wedi tyfu allan o ymarferion ffangyfryngau drawsffurfiadwy, rydym yn hefyd yn gwerthfawrogi’r hanes o ymglymiad menywod, a’r ymarferion o deyrnasoedd a gaiff ei ffurfio gan waith menywod.

Mae llawer o fudiadau, yn cynnwys y “Comic Book Legal Defense Fund” (Cronfa Amddiffyniad Cyfreithiol Comigau), yr “Academy of Machinima Arts and Sciences” (Academi o Wyddoniaeth a Chelf Graffigffilmio), a’r “Electronic Frontier Foundation” (Sefydliad Cyffindir Digidol), yn canolbwyntio ar ddiddordebau a phroblemau sy’n perthnasu i deyrnasoedd; mae’r OTW yn canolbwyntio’n benodol ar broblemau sy’n perthnasu i’r cyfryngau trawsffurfiol o ffanstorïau, ffanfideöau a ffangelf.

Faint o ddefnyddyddion Ewropeaidd sydd gennych?

Yn ôl dyluniad, nid yw’r OTW yn olrhain pob defnyddyddion, ac ni all greu hanes pori i bob unigolyn. Yn seiliedig ar ragdybiaethau am ddefnydd cyffredin sy’n rhesymol yng ngoleuni ein profiad, amcangyfrifwn fod nifer y defnyddwyr Ewropeaidd gweithredol misol tua 3.48 miliwn. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i wneud rhagdybiaethau gwahanol yn y dyfodol. Hefyd, mae ansicrwydd ynghylch beth yw “platfform” neu “wasanaeth” o dan y Ddeddf Gwasanaethau Digidol ac a yw prosiectau fel yr Archif Ein Hun a’n Ffanllên yn “blatfformau” neu’n “wasanaethau” ar wahân i’w gilydd. Rydym yn cadw’r hawl i ailedrych ar y cwestiwn hwn yn y dyfodol, ond mae ein hamcangyfrif yn cwmpasu ein holl brosiectau ar hyn o bryd.

Pwy sydd tu ôl i’r OTW?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad a chafodd ei chreu gan ffaniau, am ffaniau. Caiff ei rhedeg gan fwrdd llywodraethwyr. Gwelwch Amdanom Ni am fwy o wybodaeth.

Pwy sy’n dewis y Bwrdd Llywodraethwyr?

Gwnaeth y Bwrdd 2007-2008 cael ei phenodi i sefydlu a rhedeg yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fuan. Mae pob Bwrdd arall yn cael ei hetholi gan aelodau’r OTW. Mae hi’n gyfrifol am drefnu pwyllgorau, gwneud penderfyniadau terfynol, cadw cofnodion cyllid, trafod cydymffurfiad ac yn y blaen.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu gofyn i weini cyfnod tair flwyddyn. Mae un trydydd o’r bwrdd yn cael eu hetholi bob blwyddyn. Mae’r Bwrdd yn cael ei hetholi o aelodau sydd ar dermau da, ac sydd wedi gweini o leiaf un cyfnod ar bwyllgor. Mae pob aelod o’r OTW yn cael un bleidlais yn yr etholiad, ddim ots faint maen nhw wedi cyfrannu. Os rydych chi â diddordeb mewn rhedeg am y Bwrdd, cysylltwch â staff Etholiadau. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan Etholiadau OTW.

Sut gaiff y bwyllgorau ei dewis?

Mae’r Bwrdd yn pennu sut ddylai’r bwyllgorau cael ei threfnu, wedyn mae’r Bwrdd yn penodi cadeirydd i’r bwyllgorau, ac yn gwirio’r aelodau a dewiswyd gan aelodau’r bwyllgorau. Caiff aelodau’r bwyllgor gyntaf cael eu dewis o’r bobl a wnaeth ymateb i’r galw cyhoeddus cyntaf gwirfoddolwyr “Yn Bodlon i Weini”.

Gallai gwirfoddoli i helpu?

Mae’r OTW yn recriwtio’n aml am bwyllgorau a safleoedd gwahanol. Am alwadau recriwtio, gwelwch ein Tudalen Gwirfoddoli os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd cysylltu ein pwyllgor Gwirfoddoli a Recriwtio ar unrhyw bryd.

Efallai bydd hefyd gennych ddiddordeb mewn Ffanllên, wici cadwedigaeth teyrnas yr OTW, a helpu ychwanegu gwybodaeth yna. (Lle da i ddechrau yw’r rhestr dymuno Ffanllên, ble mae golygyddion presennol yn bostio ble hoffan nhw gael cymorth).

Am fwy o wybodaeth, ymweld ag ein Holiadau Cyffredin Gwirfoddoli.

Pwy sy’n cael ei nghroesawi i defnyddio gwasanaethau’r OTW a gwirfoddoli?

Croesawom ni pawb sydd eisiau siarad am ffynonellau (sioeau, bandiau, chwaraewyr chwaraeon, anime, a.y.y.b.) a theyrnasoedd; croesawom ni pawb sy’n hoffi creu neu ddarllen ffanstorïau, ffanfideöau, ffangelf a chyfryngau trawsffurfiadwy eraill.

Gwefan

Pwy gyfieithodd y wefan hon?

Mae cyfieithwyr yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gweithio mewn dau dîm: staff Cyfieithu a thimau iaith. Mae’r staff yn cydlynu aseiniadau cyfieithu ac yn cysylltu â phwyllgorau eraill. Mae’r timoedd iaith yn amrywio mewn maint (gydag o leiaf un cyfieithwr ac un ail-darllenwr), ac yn cynnwys gwirfoddolwyr sy’n siarad mamiaith neu sy’n rhugl mewn iaith sydd ddim yn Saesneg.

Heblaw’r wefan hon, mae’r cyfieithwyr hefyd yn helpu gwneud prosiectau OTW eraill fel yr Archive of Our Own – AO3 (Archif Ein Hun) yn ymgyrchol i gynulleidfa ryngwladol.

Pam yw rhai rhannau o’r cynnwys yn Saesneg, yn lle’r iaith dewisais?

Cyfieithwyd y wefan hon gan wirfoddolwyr yn eu hamser eu hun. Dewisom ni i ryddhau gwybodaeth yn eich iaith chi mor gynted â phosib, er bod y wefan gyfan ddim wedi’i chyfieithu’n gwbl eto. Rydym yn gweithio ar wneud y cynnwys i gyd ar gael yn eich iaith, ond rydym yn gofyn i chi deall bod hyn yn cymryd amser.

Ni ches i ateb i fy holiad!

a href=”/?page_id=10102″>Cysylltwch â ni gyda’ch holiad, a byddem ni’n hapus i’w hateb.

Transformative Works and Cultures (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy)

Beth yw’r pwrpas tu ôl i “Transformative Works and Cultures” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy)?

Mae’r “Transformative Works and Cultures” – TWC (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) – i fod i ddarparu lle ar gyfer dadansoddiadau academaidd o ffangyfryngau unigol ac o’r diwylliannau mwy a wnaethon nhw eu dod o, wrth helpu dangos gwerth cymdeithasol, addysgol ac aesthetaidd o deyrnasoedd a chyfryngau ffanyddol.

Mae’r TWC yn helpu ffaniau sydd â diddordeb mewn cyfranogi i’r teyrnasoedd mewn ffordd fwy damcaniaethol ac academaidd i rannu eu hysgoloriaeth ar led, wrth wella cyfathrebiad rhwng ffaniau ac academyddion, a hefyd darparu cefndir damcaniaethol i genhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) o egluro a diogelu teyrnasoedd a ffangyfryngau trawsffurfiannol. Bydd y cyfnodolyn hefyd yn egluro’r cyd-destun o ffanweithiau penodol i helpu sefydlu ffanweithiau fel cyfrwng creadigol yn ffordd ei hun.

Pa mor aml ydy’r TWC yn cael ei chyhoeddi?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cael ei chyhoeddi dwywaith y flwyddyn, ar Fawrth 15fed a Medi 15fed.

Sut allai cyflwyno papur i’r TWC?

Mae yna ganllawiau cyflwyno manwl ar-lein ar gael ar wefan ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy).

Rydym yn croesawi gyflwyniadau o bawb oni bai bod y cyfraniad yn cydymffurfio â chanolbwynt a scôp y TWC.

Pa fath o bethau ydy’r TWC yn argraffu?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn argraffu erthyglau academaidd ag adolygiad cymheiriaid amdam drawsffurfiad yn eang, amdan gyfranogiad ffan â gwahanol fathau o destunau, ac amdan gymunedau ffan; erthyglau meta a thraethodau sydd wedi’i hadolygu’n golygyddol; adolygiadau llyfr; a chyfweliadau.

Pa hawlfraint a ddefnyddir gan TWC?

Gan ddechrau gyda Transformative Works and Cultures – TWC (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) Rh. 25, bydd traethodau’n cael eu trwyddedu o dan Briodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Ryngwladol 4.0. Am esboniad ar ymresymiad y cylchgrawn, cyfeiriwch at y golygyddol dyddiedig 15 Medi, Hawlfraint a Mynediad Agored.

Mae’r drwydded hon yn caniatáu defnydd anfasnachol a masnachol gyda phriodoliad. Am hynny, nid oes rhaid i endidau fel gweisg sy’n dymuno ailargraffu erthyglau gael caniatâd (hyd yn oed at ddibenion masnachol).

Mae TWC Rh. 1 i 24 wedi’u trwyddedu o dan y Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Anfasnachol Anmhorthadwy 3.0. Mae TWC, nid yr awdur, yn dal hawlfraint y rhifynnau hyn. Rhaid i unrhyw un sy’n ceisio atgynhyrchu cynnwys er elw gael caniatâd gan TWC, gan gynnwys awduron. Rhoddir caniatâd am ddim fel mater o drefn..

Anfonwch ymholiadau at y golygydd.

Pam nad yw’r TWC yn darparu PDFau o’i herthyglau?

Oherwydd mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn siwrnal amlgyfrwng sy’n cyhoeddi saethiadau sgrin, mewnblannu fideos a defnyddio hypergyswlltiadau, mae rhaid i’r siwrnal cael ei chyhoeddi ar-lein. Ni all PDFau ddyblu’r profiad rhyngweithiol o’r siwrnal.

Yn bellach, oherwydd mae’r TWC wedi’i hawlfreintio o dan Trwydded Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Rhyngwladol 4.0, efallai y bydd ffaniau’n eisiau trawsffurfio’r siwrnal trwy greu PDFau o’r cynnwys a’i gwneud ar gael yn gyffredinol. Oni bai bod y testun yn rhoi cysylltiau i’r ddogfen wreiddiol, ac nad ydy’r postwr yn gofyn am arian, mae’r gweithgaredd hon yn dderbyniol ô dan dermau’r drwydded CC. Mewn wirionedd, mae’r TWC yn annog y fath yma o weithgaredd trawsffurfiol ffanyddol.

Yn olaf, mae’r TWC yn nacáu’r bri mae’r llefydd academaidd yn rhoi ar gyfryngau sydd wedi’i brintio. Os wnaethom ni creu PDFau swyddogol, basau’r dogfennau rhain yn cael ei hamheuthun fel copi awdurdodol, ac nid y ddogfen wreiddiol, dim ond oherwydd y bri mae’r diwylliant cyhoeddi academaidd yn rhoi ar destunau sydd wedi’i argraffu – er byddai’r PDF yn wastad yn mynd i fod yn giplun llonydd eilradd o ddogfen ryngweithiol.

Gwirfoddoli

Gallai wirfoddoli am fwy nag un swydd?

Gallwch; mae llawer o staffydd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn ymroddi eu hamser i nifer o swyddi. Rydym yn gofyn yn benodol bod chi’n meddwl yn ddifrifol am yr anghenion amser mae pob swydd yn ei hangen, a’r amser gallwch rhoi i’r fudiad. Gall cael gwifoddolydd yn gweithio mewn sawl swydd bod yn beth dda, ond rydym ni hefyd eisiau gwneud yn siwr nid ydym yn gorlwytho unrhyw un â gormod o gyfrifoldebau. Mae pob un o’n disgrifiadau swydd yn cynnwys amcangyfrif o’r anghenion amser ar gyfer y swydd i helpu rheoli disgwyliadau. Rydym yn hefyd yn annog gwifoddolydd i siarad a’i cadeirydd pwyllgor i drafod cymryd swyddi ychwanegol.

Os rhaid i mi fod mewn lleoliad penodol i wirfoddoli?

Mae gyd o wirfoddolydd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gweithio ar-lein, felly nid oes rhaid i chi fod mewn unrhyw lleoliad penodol. Oni bai bod gennych chi mynediad i cysylltiad i’r Wê, rydych chi mewn y lleoliad cywir (a byddech yn cael y cyfle i weithio â phobl o ddros y byd i gyd).

Mae’r rhan fwyaf o’ch gwybodaeth ar eich wefannau trwy gyfrwng Saesneg. A allaf gwirfoddoli os nad yw Saesneg yn fy iaith cyntaf?

Gallwch! Rydym yn croesawi’n gyson gwifoddolydd o bob gefndir ac o ddros y byd i gyd. Fel mudiad sy’n gweini ar gymuned rhyngwladol, mae gennym ni defnyddydd ac aelodau sydd â ieithoedd cyntaf sydd ddim yn Saesneg, a mae llawer o’n pwyllgorau a phrosiectau yn buddu o gael gwirfoddolydd sydd a chefndir mewn fwy nag un iaith. Mae Saesneg yn y “lingua franca” ar gyfer y fudiad ar y cyd, felly mae’n rhaid bod gennych chi’r gallu i weithio mewn Saesneg (nid oes rhaid iddi fod yn berffaith!). Os mae gennych chi unrhyw holiadau am geisio am swydd agored, gadewch i Recriwtio a Gwirfoddoli gwybod, a bydden nhw yn cysylltu chi â chadeirydd y bwyllgor.

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi cyflwyno ffurflen gais?

Mae hyn yn dibynu ar y fath o swydd mae gennych chi diddordeb mewn. Ar ôl i chi gwthio “Submit” (Cyflwyno), bydd yr tudalen nesaf yn dangos gwybodaeth am beth sy’n digwydd nesaf, a byddwch chi’n cael ateb awtomatig yn eich blwch e-bost.

Am swyddi gyda llawer o safleoedd ar gael (e.e. pwll gwirfoddoli, fel cyfieithiad neu gecru tagiau): Bydd Recriwtio a Gwirfoddoli yn anfon ceisiadau i’r cadeirydd o’r bwyllgor perthnasol a’r/neu’r arweinydd o’r pyllau gwirfoddoli. Bydd y cadeirydd wedyn yn cyfweld â cheisydd i weld os yr ydyn nhw’n dewis dda. Gadelym ni pawb gwybod y canlyniadau o’i ceisiadau mor gynted a phosib.

Am swyddi sydd ddim ond yn edrych am nifer penodol o bobl (e.e. Swydd staff): Bydd Recriwtio a Gwirfoddoli yn cadw ceisiadau pawb a’i hanfon i’r cadeirydd o’r bwyllgor perthnasol ar diwedd y cyfnod recriwtio. Bydd y cadeirydd wedyn yn cyfweld â cheisydd i weld pa un yw’r dewis gorau am y swydd. Gadelym ni pawb gwybod y canlyniadau o’i ceisiadau mor gynted a phosib.

Nid oes gen i’r sgiliau na’r profiad mae’r swyddi ar gael yn gofyn am. A allaf i geisio beth bynnag?

Er bod ni’n croesawi gwifoddolydd sy’n edrych i gynyddu profiad, mae rhai o’n swyddi angen sgiliau a phrofiad penodol. Mae ein gallu i dderbyn dechreuydd am swydd benodol hefyd yn dibynnu ar faint o wirfoddolydd profiadol sydd ar gael i hyfforddi nhw. Mae’r profiad ac anghenion amser am bob swydd yn cael ei ddatgan yn ddisgrifiad y swydd.

Rydym yn annogchi i barhau gwylio’r tudalen hyfforddi sy’n cydweddi a’ch cymhwysterau. Os mae gennych chi unrhyw holiadau am swydd, teimlwch yn rhydd i gysylltu â Recriwtio a Gwirfoddoli.

Rydwyf â diddordeb mewn swydd sydd ddim wedi’i phostio. Allaf i geisio amdani?

Ar y funud, rydym ni ddim ond yn derbyn ceisiadau am swyddi ar y rhestr. Mae rhan o’n proses yw i ddim ond recriwtio am swyddi sydd yn derbyn gwirfoddolydd newydd a sydd yn barod i’w hyfforddi a’i croesawi mewn i’r tîm. Ond hefyd, annogym ni chi i gadw eich llygaid ar y tudalen gwirfoddoli a’r tudalen newyddion OTW (Mudiad Cyfryngau Trasffurfiadwy i weld os mae’r swydd rydych chi eisiau yn dechrau recriwtio. Os mae gennych chi unrhyw holiadau penodol amdan swyddi, gallwch cysylltu â Recriwtio a Gwirfoddoli

Oes rhaid i mi defnyddio’r enw rydwyf yn defnyddio mewn deyrnas ffanyddol neu ar AO3 os hoffwn i wirfoddoli? Oes rhaid i mi defnyddio fy enw AO3 i wifoddoli fel Cecrydd Tag?

Croesawem ni chi i ddefnyddio pa bynnag enw hoffwch defnyddio pan rydych yn gwirfoddoli. Mae rhai gwirfoddolydd yn hoffi clymu eu gwaith i’w hunaniaeth ffanyddol, a mae eraill yn dewis i ddefnyddio’i enw gyfreithiol, yn arbennig os mae nhw eisiau defnyddio’i gwasanaeth gwifoddoli ar eu crynodeb neu gurricwlwm fitae. Rydych yn cael eich croesawi i wneud naillai un, neu ddefnyddio enw gwbl wahanol i ddefnyddio.

Os cewch eich derbyn i wifoddoli fel Cecrydd Tag ond ni hoffech clymu eich cyfrif “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun) i’ch gwaith cecru tag, gall eich cadeirydd anfon gwahoddiad i greu cyfrif ar gyfer cecru tagiau. Os hoffech chi defnyddio eich cyfrif AO3 bresennol, nid oes rhaid iddi cydweddi â’ch enw OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), ond cofiwch efallai bydd eich enw OTW yn cael ei chysylltu â’ch enw AO3 trwy gydol eich amser gyda Cecru Tagiau.

Nodwch: Mae rhai swyddi angen chi i ddefnyddio’ch enw gyfreithiol, oherwydd rydyn nhw yn gweithio â mudiadau allanol. Bydd hyn pob amser yn cael ei nodi o fewn ddisgrifiad y swydd neu ar y dudalen geisio.

Wnes i geisio, ond ni glywais i unrhywbeth yn ôl. Beth ddylai wneud?

Ddylai pob cais cael ateb awtomatig sy’n egluro’r camau nesaf yn yr broses. I wneud yn siwr caiff hi ei hanfon, gofynnym ni chi i rhoi “@transformativeworks.org” yn eich rhestr mynediad e-bost.

Os nid ydych wedi derbyn yr ateb awtomatig, edrychwch yn eich blwch sbam ac wedyn e-bostiwch [email protected] gyda’r swydd ceisioch chi amdan ar enw defnyddioch chi ar yr cais.

Oes rhaid i mi perchennu unrhyw meddalwedd penodol neu ddyfeisiau i wirfoddoli?

Bydd rhaid i chi cael mynediad sefydlog i’r Wê, oherwydd rydym yn defnyddio meddalwedd ar-lein ac e-bost i gyfarthrebu. Mae rhai swyddi angen mynediad i wefannau neu feddalwedd gwahanol. Mae mynediad i’r offer rhain yn rhad ac am ddim, neu yn cael ei thalu gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy).

Oes yna oedran safonol i wirfoddoli?

Mae’r OTW ddim ond yn gallu derbyn ceisiadau o unigolion sydd yn un ar bymtheg mlwydd oed neu’n hynach. Mae gen rhai swyddi a phwyllgorau benodol angen cymwysterau sy’n cyfyngu cyfranogiad i unigolion sydd yn deunaw mlwydd oed neu’n hynach.

A fyddai’n cael fy nhalu am gwirfoddoli?

Na, ni fydd unrhyw un o fewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn derbyn elw o’i ngwaith.

Oes na unrhyw problemau hygyrchrwydd i ymwneud â gwirfoddoli?

Defnyddiwyd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) sawl offer ar-lein trydydd barti, fel Basecamp a Champfire, sydd efallai ddim yn gweithio’n dda gyda rhai technoleg hygyrchiol. Mae’r mwyafrif o’n gwaith wedi’i seilio ar testynau digidol, a mae rhai swyddi yn rhedeg yn ofnadwy o gyflym, ac yn angen rhyngweithiad cymdeithasol syth mewn ffurf o sgwrs testyn digidol.

Os mae gennych chi unrhyw pryderon am ardal penodol, cysylltwch â ni a byddem yn ceisio’n gorau i’ch helpu.

Mae gen i gwestiynau amdan gwirfoddoli sydd heb wedi’i hateb fama.

Cysylltwch â Recriwtio a Gwirfoddoli trwy’r ffurflen cysylltu a byddem yn hapus i ateb nhw i chi, o fewn un wythnos yn gyffredinol. (Os rydych yn anfon holiad mewn iaith ddi-Saesneg, mae’n bosib bydd ateb yn cymryd wythnos ychwanegol i gael ei hanfon.)