Náš Vlastní Archiv (Archive of Our Own)

 • Ledenwervingscampagne April: Schijnwerpers op Ons Eigen Archief

  By Priscilla Del Cima on Středa, 9 April 2014 - 6:22 odpoledne
  Message type:

   

  Stap voor Stap – Organisatie voor Transformatieve Werken – Ledenwervingscampagne – 3-9 april

  Misschien heb je recent luid gefeest en vuurwerk opgemerkt. Ons Eigen Archief (Archive of Our Own/AO3) passeerde namelijk een MILJOEN fanwerken. Fanwerkmakers, lezers, vrijwilligers, en fans begroetten deze mijlpaal met veel blijdschap, feest en een ongelooflijke explosie van fanwerk — zelfs een infographic! Zoals een van onze programmeurs voor de site opmerkte, in februari zagen we veel “vrolijke dansjes in slapeloze opwinding.”

  Het mooiste? Dat is nog niet eens de enige geweldige mijlpaal die het Archief heeft bereikt in 2014. Naast het beheren van meer dan een miljoen fanwerken, is de site nu ook het thuis geworden van meer dan een kwart miljoen leden — een aantal dat elke dag stijgt!

  Het comité Toegankelijkheid, Ontwerp en Technologie (Accessibility, Design and Technology/AD&T) bevat vele aan slaapgebrek lijdende, druk werkende programmeurs die hun tijd spenderen aan het bouwen van het Archief. AD&T vertelt ons dat er recentelijk ook andere successen zijn behaald — minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk.

  • We zijn bezig geweest met het toevoegen van nieuwe servers en het herindelen van een aantal oude servers om de prestaties en stabiliteit van het Archief te verbeteren. Eerdere donaties hebben dit mogelijk gemaakt!
  • De Tumblr van ons Archief, die we hebben gemaakt in 2011, is snel gegroeid. AD&T heeft hard gewerkt om allerlei informatieve en innovatieve inhoud toe te voegen en hun inspanning werpt zijn vruchten af!
  • Het Twitteraccount van het Archief is zeer dichtbij het behalen van 20.000 volgers! AD&T is blij dat de lezers nooit in het duister tasten als er een probleem is met de website of de servers.
  • Aan het begin van dit jaar had AO3 bijna 50 miljoen page views per week. Dat is bijna het dubbele van het aantal van vorig jaar januari; en dit aantal blijft gestaag omhoog gaan.

  De vele vrijwilligers van AO3 zijn altijd bezig om haar functies te verbeteren, en tijdens al het feestvieren maken zij plannen voor de toekomst. Om alvast een blik te werpen op sommige van de geplande functies van AO3, bekijk je het gedeelte “The Road Ahead” in de roadmap van de AO3, die constant wordt bijgehouden.

  Mocht een van deze één miljoen fanwerken er een zijn die jij met plezier hebt gelezen of gemaakt hebt, help dan AD&T, Tagbeheer (Tag Wranglers), Systemen (Systems), Misbruik (Abuse), Support, en Kwaliteitscontrole & Tests (Quality Assurance & Testing) om eraan te blijven werken het Archief tot een nuttige en waardevolle bron te maken binnen de fangemeenschap.

  Deze vrijwilligers geven veel van hun vrije tijd en energie om ervoor te zorgen dat de site soepel loopt en jij kunt genieten van je geliefde AO3.

  Jouw donatie van US$10 of meer zal ons helpen de volgende stap te zetten naar het vieren van twee miljoen fanwerken in de toekomst!

   

 • 四月会员招募:专题聚焦AO3作品库

  By Priscilla Del Cima on Středa, 9 April 2014 - 6:21 odpoledne
  Message type:

   

  进身之阶:4月3-9日OTW再创作组织会员招募

  您也许注意到最近因为AO3作品库中同人作品的数量达到了惊人的一百万,我们开起了喧闹的派对放起了烟火。同人作品创作者、读者、志愿者和同人爱好者带着喜悦迎接和庆祝这个里程碑,为此创作了数量惊人的 同人作品——甚至设计了 一张图表! 正如网站的一位程序员所说,二月见证了“陷入兴奋得失眠的漩涡”。

  最好的部分?这甚至不是AO3作品库在2014年所取得的唯一令人惊奇的里程碑。除了百万同人作品之外,我们的网站同样也成为超过二十五万会员的家园——这一数字仍在每天增长中!

  可访问性、设计和技术委员会拥有众多挑灯夜战的程序员,他们贡献出时间来建设作品库。该委员会告诉我们,他们近期也取得了其他成就——虽然不那么明显,却同样意义重大:

  • 我们 添加了新的服务器并重新构建了旧的服务器 以改进作品库的表现,避免冗余。您之前的捐赠使得购买服务器成为可能!
  • 作品库的 Tumblr账户创建于2011年,并快速增长。 可访问性、设计和技术委员会辛勤工作,为其提供了信息量丰富又具有创新精神的内容,他们的付出得到了回报!
  • 作品库的 Twitter账户 已经非常接近两万粉丝大关!当网站或服务器发生问题时,看到推特消息的人就不会被蒙在鼓里,可访问性、设计和技术委员为此感到非常兴奋。
  • 今年伊始,AO3作品库的页面访问量达到每星期约五千万次。这个数字几乎是去年一月份的两倍;并且这个数字正稳定增长。

  AO3作品库的众多志愿者持续改进它的功能,在所有庆祝的过程中,他们正制定今后的计划。想查看AO3作品库计划中的功能,请查阅不断更新的 发展计划中“前方的路”章节。

  如果这一百万同人作品中任何一部使您感到愉悦,或者您享受创作的乐趣,请帮助可访问性、设计和技术委员会、标签管理委员会、系统委员会、处理滥用行为委员会、支持委员会以及质量保证和测试工作组继续他们的工作,使作品库成为同人社区中有用且重要的工具。这些志愿者贡献大量的时间和精力以保证网站正常运作,为您呈现您所喜爱的AO3作品库。

  您的10美元或以上的 捐赠 将帮助我们进行下一步,直到有一天我们将庆祝两百万同人作品!

   

 • April Membership Drive: Spotlight on the Archive of Our Own

  By Priscilla Del Cima on Středa, 9 April 2014 - 6:16 odpoledne
  Message type:

   

  Stepping Stones: Organization for Transformative Works Membership Drive, April 3-9

  You might have noticed some loud partying and fireworks recently over the Archive of Our Own surpassing a phenomenal one MILLION fanworks. Fanwork creators, viewers, volunteers, and fans greeted this milestone with much joy and celebration and a jaw-dropping explosion of fanwork — even an infographic! As one of the site's coders put it, February saw a lot of "twirling in sleep-deprived excitement."

  The best part? That's not even the only amazing milestone the Archive has reached in 2014. In addition to having more than one million fanworks, the site has also become home to over a quarter of a million members — a number that's rising every day!

  The Accessibility, Design and Technology committee houses many sleep-deprived twirling coders who donate their time to build the Archive. AD&T tells us there have been other achievements recently — less visible, but no less important:

  • We've been adding new servers and repurposing some old ones to improve Archive performance and redundancy. Your past donations made these purchases possible!
  • The Archive's Tumblr, created in 2011, has seen rapid growth. AD&T has worked diligently to supply it with informative and innovative content, and their efforts are paying off!
  • The Archive's Twitter account is very close to hitting the 20,000 follower mark! AD&T is thrilled that people who read the tweets aren't getting left in the dark when there's a problem with the site or the servers.
  • At the beginning of this year, AO3's page views climbed to almost 50 million page views each week. That's almost double the views for last January; and that number, too, is steadily climbing.

  AO3's numerous volunteers are continuously improving its features, and in the middle of all the celebrating, they're making plans for the future. To check out some of AO3's planned features, view the section "The Road Ahead" in the AO3's continuously updated roadmap.

  If any of those one million fanworks was something you enjoyed, or had fun creating, please help AD&T, Tag Wranglers, Systems, Abuse, Support, and Quality Assurance & Testing continue to make the Archive a useful and precious tool within the fan community. These volunteers give generously of their time and energy to ensure that the site runs smoothly and bring you the AO3 you love.

  Your donation of US$10 or more will help us take the next steps toward partying to the tune of two million fanworks in the future!

   

 • April Showers is here!

  By Claudia Rebaza on Pondělí, 31 March 2014 - 6:55 odpoledne
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking th word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  Fanlore editing party!

  Keen to add your fannish memories to Fanlore but not sure where to start? Need your hand held as you make your first wiki edits? Or keen to share your skillz as an experienced Fanlore editor? Join Fanlore staff in the Fanlore chatroom for an editing party! You'll be able to get help making your first forays into editing Fanlore, toss around ideas for new pages, and ask questions. Everyone is welcome!

  Join them on Saturday, 19 April, from 20:00 to 22:30 UTC. (What's the start time in my timezone?)


  Here at the OTW, preserving fannish history is a central part of our mission! We're proud to be able to offer fans a place to archive their works on the Archive of Our Own, and tell their own fannish histories on Fanlore. Both of these sites passed major milestones in February and represent works and stories about many thousands of fandoms.

  However, we know that there are a lot more histories and fanworks out in the world which haven't found their way to the AO3 or Fanlore. So this month, we invite you to bring us fannish April showers by digging out those old zines, memories of past cons, archived personal webpages, tales of shipwars and fannish events, works on slowly-decaying archives, new works you've been putting off creating, and more! Help us celebrate fandom's history and diversity by uploading your old (and new) works to the AO3 and by telling your tales on Fanlore. When uploading to the AO3, you can tag your uploaded works April Showers 2014

  Alternatively, celebrate your favorite fanworks on the Archive by sharing your recs with us. To do so, simply bookmark the fanwork in question and add it to our April Showers Recs collection.

  Screen capture of the bookmark screen showing the Notes box, the Collections field (just type in April Showers Recs 2014, or use the autocomplete) and the Rec ticky box

  To do this, either create a new bookmark of the work or edit an existing bookmark you'd like to highlight for this occasion. In the Bookmarking screen, scroll to the bottom, check the "Rec" box and add the name "April Showers Recs 2014" in the collection field. When sharing your recs, we encourage you to leave some comments about it in the Notes section, to help guide other fans.

  For our part, we'll be highlighting a different fandom for each day of the month through our social media sites:

  Check them for the hashtag #aprilshowers! We hope to jog your memories about fannish loves of the past and highlight some currently active fandom activity. However, don't feel you have to stick to the fandoms we highlight!

 • Come chat with AO3 Support

  By Claudia Rebaza on Úterý, 18 March 2014 - 5:53 odpoledne
  Message type:

  Banner by caitie with 'otw chat' at its center and emoticons and other symbols in word bubbles surrounding it.

  Edited to add: The Support chat has ended, but if you still have questions click on the Support link at the bottom of all AO3 pages.

  If you've been enjoying The Future of Fanworks chat series, we hope you'll be reading the Q&A posts coming this weekend with our legal panel. However, if you're all set for a live chat, we'll be having one of those too!

  AO3 Support staffers are the people who receive your tickets through the Support and Feedback form and try to respond as soon as possible to register your feature suggestion, pass your bug report on to our coders, or do their best to help you out with a problem. However, when it comes to explaining how to do things or why something doesn't seem to be working right, the formal back-and-forth emails of a Support request aren't always ideal.

  They'll be available on Saturday, March 22, 2014 from 1600-2200 UTC (what time is that in my timezone?. If you can't make it to this one, keep an eye out for the next as Support will be doing other chats later this year.

  If you're having a problem using the Archive, want help trying something new, or would like an explanation of one of our features, please drop in and talk to us in person!

  Some guidelines from Support, just to keep things running smoothly

  We don't have a fancy presentation or material prepared--there are plenty of FAQs, tutorials, and admin posts for that. The point of live chat is to talk with you, not at you. We're happy for you to drop in and say "hi", but it's even better if you drop in and say, "Hi, what's up with my work that won't show as complete even though it is?!"

  As Support, our function is to help users with bugs and issues, and pass reports on to our Coders and Systems team, who actually keep the place running. This means that policy questions are way over our pay grade. (Just kidding--none of us get paid!) So, if you have questions or comments about AO3 or OTW policies, good or bad, Support Chat isn't the right place for them. If you do want to talk to someone about policy issues (meta on the Archive, philosophical issues with the tagging system, category change, etc.) we can direct you to the appropriate admin post or contact address so you can leave feedback directly for the people dealing with the area of your concern.

  Additionally, if a question looks like it might violate a user's privacy to answer (if it needs an email address or other personal information, for example) we may not be willing to work with it in chat. In those cases, we'll redirect a user to the Support Form so we can communicate via email.

  So, now that that's out of the way, what kind of things are we going to talk about?

  Live chat is best for questions of a "How do I...?" or "Why does it...?" nature.

  For example, you might have been wondering:

  • I'd like to run a challenge, but I'm not sure how to do what I want.
  • For that matter, where did my work submitted to an anonymous challenge go?!
  • I want to post using formatting the Rich Text Editor won't give me. How do I do it using a work skin?
  • I want to add a lot of my older works to the AO3 -- what would be the easiest way to do that?

  We'd be happy to help you with any of these questions, and anything else you're having trouble doing or would like to try doing with the Archive.

  Edited to Correct: The post originally listed a date from last year. Our apologies for any confusion!

 • Update on the Milestone weekend

  By Claudia Rebaza on Neděle, 16 February 2014 - 11:28 odpoledne
  Message type:

  AO3 logo wearing a party hat amidst confetti with text of '1 Million Celebration'

  Yesterday the AO3 reached its one million milestone and here are some things that have been taking place since.

  ao3million posts

  Since our milestone 354 new works have been posted to AO3 using the AO3 1 Million tag. \o/ for new fanworks!

  There have also been a lot of fic recs flying around on Twitter and Tumblr under the #ao3million tag. So if you're looking for something new, check those out and remember to add your own!

  It's been very moving to the staff and volunteers to read the many personal messages of how much AO3 has meant to people. Thank you for sharing those with us and also to the new donors who have stepped forward to help us keep things running!

  Parties!

  The organizers of Nine World's fanfic programming last year are hosting a party in London to celebrate AO3's milestone. It will be held on March 8 from 5-11 pm at The Blue Lion. Let them know you'll be there.

  If you are planning parties or events yourself, let us know here in comments and we'll keep updating this post with information.

  Another milestone!

  The AO3's sister project, Fanlore, has also zoomed past a milestone. Last year it was passing 25,000 articles. Now it's passed its 500,000th edit on the same day that AO3 hit 1 million! Please join us in congratulating all the editors, gardeners, and staffers who have worked on those many entries <3

  Yet to come

  We plan to keep celebrating through March, so stay tuned for our announcement next weekend with details of upcoming events. We'll be counting on your input! And in another few days we'll be letting you know about something we're planning for coming years. So keep an eye on OTW News.

  In the meantime, let us know what you've been seeing, planning, and doing!

 • AO3 Reaches 1 Million Fanworks

  By Claudia Rebaza on Sobota, 15 February 2014 - 1:51 odpoledne
  Message type:

  AO3 logo wearing a party hat amidst confetti with text of '1 Million Celebration'

  Today the Archive of Our Own passed the 1 million fanworks mark!

  On November 14, 2009, the AO3 entered open beta. Two days into the launch, AO3 News shared the following statistics:

  "Total invitations issued: 1410
  Number of accounts before Open Beta: 347
  Number of accounts at present: 1076
  Number of works before Open Beta: 6598
  Number of works at present: 9506
  Number of fandoms represented before Open Beta: 674
  Number of fandoms represented at present: 886"

  And now, just four years and two months later, AO3 has over 1 million works representing 14,353 fandoms! The site has over 270,000 registered users (with at least 1 million unregistered users visiting each day) and is still growing. AO3 currently issues 750 invitations a day, so if you’re not already registered, now is a great time to join the Archive.

  What does this mean?

  AO3’s rapid growth shows the ever-increasing number of fans creating and sharing fanworks online. This site is still relatively young, joining a long line of fanwork archives, from those created to host a single fan’s work to the many dedicated to individual fandoms, characters and relationships; particular topics or genres; specific languages or countries; or formats and connected fandoms. We want to honor and celebrate the millions of fanworks that have come before those found at AO3 as well.

  The sheer number of visitors to AO3 also represents the importance of fanworks to the everyday life of millions of people internationally. Whether fans are creating, commenting, sharing or viewing, they engage in fannish activities every single day — something that’s never more clear than when the Archive can’t be accessed! We will continue to work hard to keep your fanworks available for a long time to come.

  Finally, the Archive is one of a very small number of open-source projects founded and largely staffed by women, another contribution fans have made to the internet as a whole. Many women who were not previously involved in technology have learned new skills in the name of fannish activities, and the AO3 is proud to stand as a shining example of this growth.

  Help us celebrate!

  As part of our celebration today, what could be more fitting than more fanworks? If you’d like to create a fanwork today and connect it to our milestone, tag it with “AO3 1 Million”.

  Even if you’re not posting a new work, you can still join in by sharing your favorite works. If you have a Twitter or Tumblr account, you can use the “Share” button on your favorite works and tag your posts or tweets “ao3million”. (Wouldn’t it be great if we could get this important milestone to trend?)

  And if you aren't already following us, don't forget to join us on Twitter at ao3org or Tumblr at AO3 News! One of our volunteers, Rachel G., has made the following graphics for you to snag and repost to let everyone know that you are an AO3 user who is celebrating today.


  The future of the Archive

  So what does the future hold? Well, that’s entirely up to you! The Archive would be empty without the fans who post their works or interact with the works of others, and it wouldn’t exist without the hard work of fans who volunteer to develop features, organize tags, respond to users, and keep an eye on performance. We all owe those volunteers, past and present, enormous thanks for giving us this site to use.

  We would also like to thank our fellow fans who have contributed financially to AO3’s parent organization, the Organization for Transformative Works, in order to fund its development and keep the treats flowing to fans around the world.

  If you value the AO3 and are able to help support it, please bring a gift to today's virtual party celebrating this milestone. And if you can't, we hope you'll spread the word to those who can.

  Thank you to everyone who has helped us reach this exciting day! We couldn’t have done it without you.

 • AO3 site slowness & known issues

  By Claudia Rebaza on Čtvrtek, 21 November 2013 - 12:47dop.
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  We recently deployed new code, which fixed a couple of very old bugs and introduced improvements to the kudos feature. Behind the scenes, we've been working on setting up new servers and tweaking server settings to make everything run a little more smoothly during peak times. The end of the year (holiday season in many parts of the world) usually means more people with more free time to participate in more challenges, read more fic, or post more fanart, resulting in more site usage. Continue reading on AO3 News

 • Feedback for Comics Categories

  By Claudia Rebaza on Úterý, 22 October 2013 - 9:47 odpoledne
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  The AO3 Category Change workgroup comes seeking your opinion again!

  After analyzing the past round of feedback, we want to address what we believe was the most contentious point: how to organize the Animation, Comics, Manga & Other Sequential Art subcategories. Continue reading on AO3

 • Volunteer to Help Users at the AO3!

  By Claudia Rebaza on Úterý, 24 September 2013 - 12:11dop.
  Message type:

  Today, we're excited to announce the opening of applications for:

  • Support staff - (deadline: 30 September 2013)

  We also have one role still open for additional technical staff

  • Web Developer Staff

  We have included more information on each role below. Open roles and applications will always be available at the volunteering page. If you don't see a role that fits with your skills and interests now, keep an eye on the listings.

  All applications generate a confirmation page and an auto-reply to your e-mail address. We encourage you to read the confirmation page and to whitelist volunteers -(at)- transformativeworks -(dot)- org in your e-mail client. If you do not receive the auto-reply within 24 hours, please check your spam filters and then contact us.

  If you have questions regarding volunteering for the OTW, check out our Volunteering FAQ.

  Support Staff
  The Support Committee handles communication between users and the various teams involved with the Archive of Our Own. We receive questions and ideas about all aspects of the Archive from users. The Support team helps to answer questions about using the Archive, diagnosing issues, documenting bugs for the coders to address, getting the most out of features like skins or challenges, passing on questions about tags to the wranglers, documenting requests for new or improved features, or getting answers about general policy.
  Applications are due 30 September

  Web Developer Staff: Web Developers are responsible for improvements to and maintenance of the primary web properties owned by the Organization for Transformative Works. S/he will participate in an on-call rotation of three Web Developers, implement new website features, and help determine priorities for future development efforts. Applications will be accepted until the role is filled.

Stránky

Subscribe to Náš Vlastní Archiv (Archive of Our Own)