දිගුකාලීන සාමාජිකයින් සඳහා නව OTW තෑගි ප්‍රදානය කිරීම

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස සාමාජිකත්වය අතරතුරදි, අපි දැනුම් දුන්නෙමු අප OTW (පරිණාමීය කටයුතු සඳහා සංවිධානය)හි වඩාත් පක්ෂපාතී ආධාරකරුවන් සැමරීම සඳහා නව මාර්ගයක වැඩ කරමින් සිටින. අඛණ්ඩව වසර තුන, පහ සහ දහය සාමාජිකත්වය සැමරීම සඳහා අප විසින් නිර්මාණය කර ඇති නව සුවිශේෂී තෑගි ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට අපි ඉතා සතුටු වෙමු! Read More